Door Rob Sips op 1 februari 2021

Mobiliteitsvisie nog beter met voetgangersbeleid, toegankelijkheid en aantrekkelijke straten in de binnenstad

Sinds afgelopen donderdag is er een nieuwe Mobiliteitsvisie. Deze visie gaat uit van de auto én de fiets en dat is winst in autostad Breda! In de raadsbehandeling gingen maar liefst 16 moties de ronde. Niet omdat de visie niet goed gevonden werd maar vooral om aan te sporen met het verder brengen van de uitvoering.

Nieuw in de visie is aandacht voor de voetganger. Er wordt veel gelopen. Ruim 20% van de verplaatsingen binnen Breda doen we per voet. De PvdA kwam o.a. met de motie “Aan de wandel’ omdat we vinden dat in de mobiliteitsvisie dat hier echt op doorgepakt gaat worden!

Wandelen lijkt in deze coronatijd heruitgevonden te zijn. Maar ook daarvoor werd al veel gelopen en gewandeld. Bijna iedereen is voetganger. Ook zodra je je auto hebt geparkeerd en te voet verder gaat. Er is geen samenhangende visie op het voetgangersnetwerk. Er zijn missing links en de routes mogen ook wel aantrekkelijker. De PvdA wil dan ook dat er specifiek voetgangersbeleid wordt opgesteld. Verschillende steden, zoals Rotterdam en Tilburg gingen al voor. Hiertoe hebben wij onze motie ‘Aan de wandel’ ingediend bij de behandeling van de mobiliteitsvisie. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Breda.

De PvdA kwam met nog twee moties ‘Breda toegankelijke stad’ en ‘Aantrekkelijke straten binnenstad’ bij de behandeling van de Mobiliteitsvisie en onze fractie diende maar liefst zes moties van andere fracties mee in. De moties zijn:

Breda toegankelijke stad (unaniem aangenomen): Breda staat bekend als een van de meest toegankelijke steden voor mensen met een beperking en dat moeten we koesteren en waar mogelijk verbeteren. De PvdA motie (samen met SP, Groenlinks, VVD en CDA) vraagt om randvoorwaarden mbt toegankelijkheid op te stellen die voorwaardelijk worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de mobiliteitsvisie in de uitvoeringsprogramma’s en herinrichtingen van wegen straten en paden, en daarbij verschillende expertgroepen en belanghebbenden uit de bredaase samenleving daarbij te betrekken.

Aantrekkelijke straten binnenstad (aangenomen): De PvdA (eerste indiener) diende samen met D66, Groenlinks en CDA de motie ‘Aantrekkelijke straten binnenstad’ in. De mobiliteitsvisie bestempelt de hele binnenstad als gebied met meer ruimte voor verblijfskwaliteit. Veel straten en wegen in de binnenstad, zoals de Academiesingel, de Markendaalseweg, de Prinsenkade, de Vlaszak, de Oude Vest en het Van Coothplein en de Keizerstraat, niet de gewenste kwaliteit hebben. Dat ook deze straten veelvuldig naar voren zijn gekomen in de veiligheidsknelpunten Enquête. De motie vraagt om een onderzoek naar verbeteringen van de straten door ingrepen en maatregelen gericht op een betere ruimtelijke kwaliteit en verhoging van de leefbaarheid. Voor de voorgestelde verbeteringen de daarbij behorende kosten, op hoofdlijnen, inzichtelijk te maken en een tijdspad voor mogelijke uitvoering uit te stippelen. Het verkennende onderzoek zo snel als mogelijk aan de raad te presenteren.

Actieplan bereikbaarheid bedrijventerreinen (aangenomen): Samen met VVD (eerste indiener), CDA en SP vragen we om een uitwerkingsplan gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen.

Actieplan verkeersveiligheid (unaniem aangenomen): Omdat er vanuit het Rijk extra geld voor verkeersveiligheid is gekomen en er veel plekken door bewoners en bezoekers als (verkeers)onveilig worden gewaardeerd, vraagt deze motie (VVD, PvdA, CDA en SP) om een actieplan verkeersveiligheid op te stellen.

Oog voor de sociale kant van mobiliteit (unaniem aangenomen): De motie van diverse partijen met SP als eerste indiener stelt dat het mobiliteitsaanbod bepaald welke mogelijkheden een individu heeft om zich te ontwikkelen. Het verzoekt het college om bij nieuwe initiatieven bijvoorbeeld op het gebied van deelmobiliteit, nadrukkelijk als dekkingsgebied van de voorziening alle wijken en dorpen als uitgangspunt mee te nemen.

Singel geen rondweg (unaniem aangenomen): Verzoekt het college om een plan te ontwikkelen waarmee verkeer verleid wordt om de stedelijke hoofdroutes te gebruiken, zodat de singels minder belast worden en is ingediend door diverse partijen (1e indiener SP).

Maak haast met hubs (aangenomen): Samen met CDA (eerste indiener), SP en VVD vragen we in deze motie om spoedig hubs aan de randen van Breda te gaan creëren.

Actieplan fiets (unaniem aangenomen): Samen met D66 (eerste indiener), SP en Groenlinks vragen we het college boter bij de vis te doen en alle mooie voornemens voor de fiets verder uit te werken in een actieplan. Daarbij willen we extra investeringen voor de fiets. Binnen het mobiliteitsbudget willen we dat de investeringen voor de fiets de komende 5 jaar jaarlijks gemiddeld te verdubbelen ten opzichte van de afgelopen 5 jaar om de ambities ten aanzien van de fiets ook echt te gaan verwezenlijken.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips