Mobiliteit

Onze inwoners moeten zich veilig van A naar B kunnen bewegen, waarbij de CO2-uitstoot van de mobiliteit omlaag moet.  Een veilige en fijne woonomgeving is voor iedereen een basisrecht. Daarom investeren wij in ruimte voor de fiets. 

Iedere inwoner moet de gelegenheid krijgen om zich te kunnen verplaatsen binnen onze stad, het liefst op een zo gezond mogelijke manier. Breda moet een toegankelijke gemeente zijn voor al haar inwoners en bezoekers. 

Dit is ons plan:

Veilige routes naar school
• De gemeente Breda zorgt voor veilige routes naar school. Ze zorgt samen met de scholen dat autoverkeer rond scholen en daarbij horende onveiligheid afneemt.

Voorrang voor voetgangers en fietsers
• Voetgangers en fietsers krijgen zoveel mogelijk voorrang binnen de bebouwde kom.

Fietsroutes en fietssnelwegen
• Binnen de stad komen doorgaande fietsroutes die buiten de bebouwde kom aansluiten op fietssnelwegen naar nabijgelegen kernen.

Fietsstraten
• In de straten in het centrum is de auto te gast en leggen we fietsstraten aan.

Snelfietsroutes
• Breda zet zich in voor afronding van de snelfietsroute naar Tilburg en zet zich in om snelfietsroutes richting Antwerpen, Roosendaal en Dordrecht te ontwikkelen.

Een fiets voor ieder kind
• De gemeente Breda zorgt ervoor dat kinderen die vanwege beperkte financiële middelen thuis geen fiets hebben via de bijzondere bijstand of de stichting leergeld een fiets krijgen. Zo stimuleren we het fietsverkeer en zorgen we ervoor dat onze kinderen zich op een gezonde manier kunnen verplaatsen. Voor volwassenen met een kleine beurs stellen we bruikbare fietsen, die niet opgehaald zijn uit ons fietsdepot, beschikbaar.

Een toegankelijke stad voor mensen met een beperking
• We vergroten de toegankelijkheid van onze binnenstad, wijken en dorpen voor mensen met een beperking. Bij de inrichting van straten en pleinen houden we hier rekening mee.

Vaste parkeerplekken voor deelscooters
• De PvdA vindt het prima dat er deelscooters zijn in onze gemeente. Helaas worden deze te vaak geplaatst op stoepen waardoor minder valide mensen de stoep niet meer kunnen gebruiken. Een toegankelijk Breda is een belangrijk uitgangspunt, daarom komen er vaste plekken om deelscooters te parkeren.

Parkeerterreinen wijken voor woningbouw
• Breda heeft erg veel parkeergelegenheid in het centrum van onze stad. De PvdA wil kijken of die ruimte anders en slimmer ingericht kan worden ten behoeve van woningbouw.

Groen parkeren op eigen terrein bij nieuwbouw
• Parkeren bij nieuw te ontwikkelen woningbouwprojecten gebeurt zoveel als mogelijk uit het zicht en op groene parkeerplaatsen en waar mogelijk op eigen terrein.

Beter OV van en naar Breda en geen giftreinen door de stad
• We zetten ons in voor een verbetering van het openbaar vervoer van en naar onze stad, onder meer richting Utrecht, maar ook richting België en Duitsland. De ambitie is dat Breda een nog belangrijker openbaar vervoer-knooppunt wordt dan nu het geval is. Treinen met giftige en gevaarlijke stoffen rijden niet meer door onze stad. De gemeente lobbyt bij Rijk en provincie om dit voor elkaar te krijgen.

Waar ben je naar op zoek?