Door Suzan Cornelissen op 29 april 2020

Tweedeling binnen het onderwijs

Op 22 april verscheen er een artikel in BN De Stem waarin de directeuren van KBS De Parel (Heuvel), OBS De Tweesprong (op de grens van Heusdenhout en Brabantpark) en De Fontein (Hoge Vucht) vertelden over lesgeven tijdens de coronacrisis. Alle drie de scholen hebben veel kinderen met een niet-westerse achtergrond. De schooldirecteuren hebben het in het artikel over verschillende drempels. Zo spreken sommige kinderen thuis geen Nederlands en hebben laaggeletterde ouders moeite om hun kind te helpen met de leerstof.

Dit zijn problemen die – nu de scholen gesloten zijn – nijpender worden. Maar ook als de scholen gewoon open zijn, zorgt dit voor een tweedeling in het onderwijs. Dat dit probleem in Breda groter is dan elders blijkt uit een eerder dit jaar gepubliceerd artikel in het Parool waarin beschreven staat dat Den Haag en Breda het hoogst scoren op etnische segregatie binnen het onderwijs. Het artikel verwijst naar een wetenschappelijk onderzoek van Boterman met als titel ‘The role of geography in school segregation in the free parental choice context of Dutch cities’.

Eerder hebben we in de gemeenteraad van Breda gediscussieerd over de tweedeling in het onderwijs. Dit kwam ook terug in de motie De Hoge Vucht versterken. Als gemeente gaan we niet over naar welke school kinderen gaan, maar streven we wel naar gelijke kansen voor alle kinderen.

Samen met D66 Breda hebben wij hierover de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het onderzoek van Boterman en hoe kijkt u er tegenaan dat Breda samen met Den Haag het hoogst scoort op etnische segregatie binnen het onderwijs?
  2. Bent u het met de PvdA fractie eens dat de segregatie binnen het onderwijs bestreden moet worden en zo ja, hoe wordt dat in Breda gedaan?
  3. Deelt u de mening van de PvdA dat juist in de coronacrisis de tweedeling in het onderwijs verder toeneemt en zo ja, hoe zorgen we dat iedereen in Breda – juist ook in deze tijd – gelijke kansen heeft?

In het artikel in het Parool staat dat in Amsterdam steeds meer hoogopgeleide ouders hun kinderen naar dezelfde school sturen, waardoor het lastig is om scholen gemengd te houden.

4.   Is dit ook in Breda van toepassing en kunt u uw antwoord onderbouwen met cijfers?

De PvdA is van mening dat het goed is als je op school kinderen met een andere achtergrond en van een andere komaf ontmoet. Dat vergroot je wereldbeeld. Dit uitgangspunt sluit ook aan bij de Strategische Onderwijs Agenda waarin veelvuldig aandacht is voor het ontwikkelen van een brede kijk op de wereld bij kinderen. Een van de zaken die in de motie De Hoge Vucht versterken wordt genoemd is ‘’het – via verleiding – tegengaan van de zogenaamde ‘vlucht’ in het basisonderwijs’’.

5.   In de discussie in de raad heeft u aangegeven hierover het gesprek met scholen aan  te willen gaan. Wat hebben die gesprekken opgeleverd?
6.   Welke mogelijkheden ziet u om samen met het onderwijsveld via verleiding (bijvoorbeeld via een campagne) ouders te overtuigen bij te dragen aan het principe van gemengde scholen?

We kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Suzan Cornelissen, raadslid PvdA
Arjen van Drunen, fractievoorzitter PvdA &
Faissal Boulakjar, raadslid D66

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen