Door Marieke Wulffraat op 7 september 2022

Buurtgezinnen ook in Breda?

Buurtgezinnen is een initiatief dat zich steeds verder door Nederland verspreidt. Zij koppelen ‘vraaggezinnen’, waaronder families die wel wat hulp kunnen gebruiken, aan ‘steungezinnen’ uit de wijk, het dorp of de stad. De kinderen worden voornamelijk aangemeld via het CJG, de wijkagent, het ziekenhuis of via de website zelf. Op deze manier dragen ze bij aan een effectief preventief jeugdlandschap. Ze voorkomen de inzet van dure jeugdhulp en dragen bij aan het fijn kunnen opgroeien voor kinderen.

In het coalitieakkoord is te lezen dat preventie een belangrijke plaats verdient in de gemeente Breda. Wij zijn van mening dat buurtgezinnen een initiatief is wat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het preventieve veld in Breda en het zorgt voor meer sociale cohesie. Daarnaast kan het bij een positieve ontwikkeling zelfs bijdragen aan het verkleinen van de kloof.

Daarom stellen we, samen met Groen Links, de volgende vragen aan het College:

1) Is het college bekend met het initiatief buurtgezinnen of soortgelijke initiatieven en zo ja, wat vindt u daarvan?
2) Bent u bekend met De Coalitie Informele Steun voor Jeugdigen en Gezinnen in de gemeente Tilburg en dat zij hiermee kennis delen en initiatieven en interventies verbinden zoals HomeStart, Buurtgezinnen, Samen Oplopen en Steunouder Nederland? Zou dit ook iets voorde gemeente Breda zijn en bent u bereid hierin de samenwerking met de gemeente Tilburg op te zoeken?
3) Is het college met ons van mening dat inzet van buurtgezinnen in de gemeente Breda op
diverse gebieden een positieve bijdrage kan leveren, zoals hierboven beschreven?
4) Hoe kijkt het college aan tegen een initiatief als buurtgezinnen, kijkend naar het bestuursakkoord waar preventie als een belangrijke interventie wordt genoemd? Op welke wijze kan de gemeente Breda hierin een initiatief nemen wat past bij dit bestuursakkoord?
5) Is het college bereid mee te doen aan een proeftuin voor buurtgezinnen en van daaruit te evalueren of dit bijdraagt aan het verminderen van de aanmeldingen naar Jeugdhulp, het verbeteren van opvoed- en opgroeisituaties voor kinderen, het vergroten van de onderlinge betrokkenheid tussen de inwoners, het bevorderen van preventie en het verkleinen van de kloof?

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Marieke woont met haar gezin in de wijk Boeimeer en heeft in haar werk vele mensen, van jong tot oud en in alle wijken van Breda mogen begeleiden. Een leerzame en enerverende periode waarin ze dicht bij mensen heeft mogen komen op de meest kwetsbare momenten in hun leven. De onderwerpen WMO, kansengelijkheid, onderwijs, gezondheid

Meer over Marieke Wulffraat