Jeugd en onderwijs

Iedereen moet in onze gemeente dezelfde kansen krijgen. Voor die gelijke kansen is onderwijs van de beste leraren nodig. Goed onderwijs is de basis voor de rest van je leven. Daarom moet het voor iedereen in onze gemeente makkelijk beschikbaar zijn. Naast goed onderwijs willen we dat iedereen in onze gemeente dezelfde kans heeft op een goede gezondheid. Dat geldt zeker voor onze kinderen en jongeren. 

Kinderen die in armoede opgroeien hebben vaker een ongezonde levensstijl. Een slechte gezondheid gaat dikwijls  van generatie op generatie over. We willen hier tijdig op ingrijpen en op die manier zo goed mogelijk (jeugd)zorg voorkomen. 

Jongeren brengen we vroegtijdig in contact met sport, cultuur en bewegen. Op die manier vergroten we het speelplezier en voorkomen we dat deze jongeren later (jeugd)zorg nodig hebben. We willen ons inzetten om scholen, verenigingen, jongerenwerkers en anderen die met onze jeugd in contact komen te helpen bij het melden van problemen. 

Talenten van kinderen en jongeren ontdekken en ze de kans geven die te laten zien, maakt dat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Daar willen we als gemeente een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Kunnen lezen en schrijven zorgt ervoor dat je echt mee kunt doen in de maatschappij. Daarom willen we dat al onze inwoners dit kunnen. De PvdA heeft zich hier hard voor gemaakt in Breda en blijft dat doen. 

In Breda zijn de omstandigheden om op te groeien en de kansen in onderwijs voor de meeste jeugdigen goed. Toch maakt het nogal wat uit voor je toekomst waar je wieg staat. De verschillen in onze gemeente zorgen ervoor dat kansen in het onderwijs niet gelijk zijn. Nog steeds groeit een aanzienlijk deel van kinderen en jongeren op in ongunstige omstandigheden en zo bepalen de plek waar zij wonen en het gezinsinkomen hun kansen. Ongelijkheid begint op jonge leeftijd. Kinderen uit gezinnen die niet naar de kinderopvang gaan en die thuis de Nederlandse taal niet goed leren, starten met een grote achterstand op de basisschool. 

Dat moet eerlijker! Wij vinden dat huiswerkbegeleiding, bijles en passend onderwijs niet afhankelijk mag zijn van het gezinsinkomen. 

Stageplaatsen zijn belangrijk om je opleiding af te kunnen ronden en ervaring op te doen. Deze zijn de afgelopen tijd helaas niet voor iedereen beschikbaar geweest. 

Dit is ons plan:

Kinderen en jongeren bij wie thuis onvoldoende middelen zijn, brengen we in contact met sport, cultuur en bewegen
• Dat regelen we via het ‘Sportfonds Jeugd en Cultuur’. In het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs stimuleren we de aandacht voor gezondheid, gezonde voeding, sport en bewegen. Met de aanpak ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)’ en ‘Geen Rommel in de Trommel’ gaan we door. Ook zetten we in op enkel gezonde keuzes in de schoolkantine.

Voldoende opvoed- en opgroeiondersteuning voor iedereen
• Opgroeien en opvoeden is niet altijd eenvoudig. In Breda is er voldoende opvoed- en opgroeiondersteuning voor alle ouders en kinderen die dat nodig hebben.

Mensen die veel in contact komen met onze jongeren helpen we om problemen bij jongeren te herkennen
• Door informatie van hen te benutten willen we intensieve zorgtrajecten voorkomen.

Verschillende disciplines binnen de jeugdhulpverlening en de jeugdgezondheidszorg werken samen met elkaar voor zorg aan gezinnen
• Voor de complexere problematiek is een procesregisseur betrokken die de regie behoudt en de lijntjes kort houdt met alle betrokken hulpverleners. Op die manier zorgen we ervoor dat onze gezinnen de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

Als jeugdzorg toch nodig is, is die beschikbaar en toegankelijk
• We zetten in op goede jeugdzorg voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Met aanbieders maken we goede afspraken. Op die manier besteden we geld dat voor (jeugd)zorg bedoeld is ook echt aan zorg.
De gemeente Breda blijft zich inzetten om de laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden van haar inwoners te bestrijden.

We zorgen dat leerlingen zonder achterstand starten op de basisschool
• De gemeente werkt samen met scholen voor vroegschoolse educatie op maat en waar nodig extra opvoedondersteuning om ervoor te zorgen dat leerlingen zonder achterstand starten op de basisschool.

Korte lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en de scholen
• We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en de scholen kort zijn en regelen begeleiding waar mogelijk intern op school.

De gemeente maakt afspraken met het bedrijfsleven over stageplekken
• Stageplekken vinden is voor veel leerlingen lastig, vooral in het MBO en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De gemeente maakt afspraken met het bedrijfsleven over stageplekken voor MBO’ers en VSO leerlingen. Stagiairs op mbo-niveau krijgen bij onze gemeente dezelfde stagevergoeding als hun collega’s op hbo en wo-niveau.

We gaan door met de aanpak ‘Werkend Leren’
• Via die aanpak krijgen alle Bredanaars waardering voor hun talenten. In samenwerking met het bedrijfsleven zorgen we ervoor dat iedereen zonder diploma erkende certificaten kan halen en uitzicht heeft op werk.

We zijn trots op ‘Petje af West-Brabant’
• We zijn trots op ‘Petje af West-Brabant’, een weekendschool waar kinderen uit verschillende delen van de stad samenkomen. We zetten in op het organiseren van buitenschoolse activiteiten tussen jongeren uit verschillende delen van de stad.

We stimuleren het vakonderwijs
• Er is in onze regio behoefte aan vakmensen als loodgieters, elektriciens en lassers. Daarom stimuleren we het vakonderwijs. Hiervoor werken we samen met het lokale en regionale bedrijfsleven. Specifiek verkennen we de mogelijkheid van het opzetten in samenwerking met het bedrijfsleven van een vakopleiding voor de energietransitie. Om deze transitie gestalte te kunnen geven is er behoefte aan goede vaklieden die de nieuwe technologieën kunnen installeren. Dit naar analogie van de bouw- en zorgschool.

De gemeente blijft de ‘Uitvindfabriek’ ondersteunen
• Wij zijn trots op de ‘Uitvindfabriek’, een plek in onze gemeente waar kinderen creatieve en technische vaardigheden ontwikkelen. Op deze plek maken zij kennis met techniek en wetenschap op een manier die bij hen past. De gemeente blijft de ‘Uitvindfabriek’ ondersteunen.

Joris Hoogbergen

Joris Hoogbergen

Joris is 34 jaar oud en woont samen met zijn vriendin en twee dochters in Westerpark. Hij werkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als burgerraadslid zorgde hij ervoor dat er aandacht kwam voor jongeren in coronatijd en een verbod op lachgas binnen de gemeente. Hij was van 2016-2019 voorzitter van de afdeling

Meer over Joris Hoogbergen

Waar ben je naar op zoek?