Organisatie gemeente Breda

Onze gemeente is een gemeente die er is voor zijn inwoners, zeker voor diegenen die hulp nodig hebben. Inwoners kunnen met vragen terecht bij de gemeente en krijgen hulp als er sprake is van onrecht.

Er is de afgelopen periodes bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Dit willen we niet meer. De gemeente moet haar taken goed uit kunnen voeren. 

Je wilt als inwoner iets te zeggen hebben over hoe het er in je eigen gemeente aan toegaat. Die mogelijkheden zijn er, maar het is vaak lastig om daar gebruik van te maken. Wij willen dat alle inwoners de gelegenheid krijgen mee te beslissen over wat er gebeurt in onze gemeente.

Breda is een goede werkgever en geeft hierin het goede voorbeeld aan andere werkgevers. Medewerkers en inhuurkrachten kunnen rekenen op een eerlijke vergoeding. 

Dit is ons plan:

De gemeente Breda is er voor iedereen
• De gemeente Breda communiceert duidelijk en helpt alle inwoners de weg te vinden binnen de gemeente.

We willen geen bezuinigingen op het ambtelijk apparaat en zijn kritisch op teveel externe inhuur
• Het uitgangspunt is dat we belangrijke kennis zelf in huis halen.

We willen regels zo eenvoudig mogelijk houden
• Overbodige regels schrappen we.

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente blijft onafhankelijk
• Inwoners kunnen rekenen op onafhankelijke hulp als zij een conflict hebben met de gemeente.

De PvdA staat voor een goed bestaan voor iedereen, daar hoort een fatsoenlijk uurloon bij
• De gemeente dient hierin het goede voorbeeld te geven. Daarom is het uurloon als de gemeente optreedt als werkgever minimaal € 14 . Flexibele contracten mogen alleen in geval van acute nood, bijvoorbeeld na uitval door ziekte. Bij inhuur van derden geldt dat de gemeente Breda alleen partijen inhuurt die hun personeel minimaal € 14 per uur uitbetalen. Daarbij is het uitgangspunt dat partijen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben hier geen nadeel van mogen ondervinden.

Goed werkgeverschap en sociaal personeelsbeleid
• De gemeente Breda zal geen zakelijke relatie aangaan of verlengen met uitzendbureaus en bedrijven die niet voldoen aan de regels van goed werkgeverschap, zich niet houden aan het arbeidsrecht en zich weinig gelegen laten liggen aan de arbeidsomstandigheden van hun personeel.
Bij aanbestedingen door de gemeente gelden kwaliteitseisen over goed werkgeverschap en sociaal personeelsbeleid. De gemeente Breda voert een actief beleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

We onderzoeken mogelijkheden om inwoners beter te betrekken bij besluitvorming in onze gemeente
• We gaan verder met wijkdeals, wijkplatforms en het ‘right to challenge’. Ook kijken we naar de ervaringen met ‘Breda Begroot’. We onderzoeken het opzetten van een experiment met burgerraden waarbij de deelnemers via loting geselecteerd zijn en besluiten over geselecteerde thema’s.

Gemeentefinanciën
• De gemeentefinanciën staan onder druk. Daarom blijft de gemeente Breda zich hard maken voor een grotere Rijksbijdrage voor gemeenten, maar de gemeente Breda zorgt er ook zelf voor dat er voldoende middelen binnenkomen.

Waar ben je naar op zoek?