Door Rob Sips op 6 juni 2016

Parkeren in Belcrum, Linie en Driehoefijzers-Zuid

De commissie Ruimte (31 mei) besprak het collegebesluit om gereguleerd parkeren in te voeren in Belcrum, Linie en Driehoefijzers-Zuid. Rob Sips voerde namens de PvdA-fractie het woord en verzorgde dit verslag.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten gereguleerd parkeren in te voeren in (delen van) wijken Belcrum, Linie en Driehoefijzers-Zuid. Gereguleerd parkeren betekent: Parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers en betaald parkeren voor bezoekers. De afspraak is dat collegebesluiten over de invoering van gereguleerd parkeren worden besproken in de commissie Ruimte, zodat de leden van deze commissie hun visie en aanvullingen op het besluit aan het college mee kunnen geven. Namens de PvdA-fractie heeft Rob Sips vragen gesteld over de in zijn ogen magere onderbouwing, de communicatie met de bewoners en inhoudelijke onderdelen van het in te voeren systeem.

Wat is er door het college besloten? In het grootste deel van de Belcrum, enkele straten van Linie en geheel Driehoefijzers-Zuid wordt een parkeerregime ingevoerd. Het college stelt dat door alle ontwikkelingen rondom het nieuwe station (Via Breda) in deze wijken parkeeroverlast ontstaat. Uit de analyses met betrekking tot deze parkeeroverlast blijkt dat het invoeren van gereguleerd parkeren (vergunningen en betaald parkeren) noodzakelijk is om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen.

De PvdA-fractie begrijpt dat de ontwikkelingen rondom het station (Via Breda) betekenen dat Breda aan de slag moet met het reguleren van parkeren rond het station. Wij vinden het belangrijk dat geluisterd wordt naar bewoners en dat er bij het invoeren van een nieuw parkeersysteem rekening gehouden wordt met hun wensen.

Eén van de punten die de bewoners naar voren hadden gebracht, is dat ze een bezoekersregeling van 32 uur onvoldoende vonden. Naar aanleiding hiervan heeft het college dit verruimd naar 40 uur. Deze nieuwe tijdsduur   wordt algemeen geldend, dus voor alle gebieden waar vergunningparkeren is ingevoerd.

Verder heeft de PvdA-fractie gevraagd om een coulante toekenning van vergunningen in de wijken Belcrum, Linie en Driehoefijzers-Zuid. Wat ons betreft moet elke bewoner die nu zijn auto parkeert in deze wijken dat na invoeren van het nieuwe systeem nog steeds kunnen. Als laatste hebben wij gevraagd kritisch te kijken naar het gebruik van de parkeerplaatsen op het station en de P&R-terreinen. Onze indruk bestaat dat deze onvoldoende worden gebruikt en wij verwachten van het college inzet om dit gebruik te bevorderen.

Het college heeft toegezegd een half jaar na de invoering van het nieuwe parkeersysteem in de wijken Belcrum, Linie en Driehoefijzers-Zuid deze te zullen evalueren, Waarbij gekeken wordt of het beoogde resultaat is gerealiseerd of dat de regeling aanpassing of uitbreiding behoeft.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips