Door Arjen van Drunen op 16 februari 2019

Waarom geen woondeal met Breda?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, waar woningbouw onder valt, is bezig met het sluiten van woondeals met de Metropoolregio Amsterdam, de Metropoolregio Utrecht, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de regio Eindhoven. Daarnaast hebben zij begin dit jaar al een woondeal gesloten met Groningen.

De woondeals zijn bedoeld om samen met de regio’s afspraken te maken over het versnellen van de woningbouw, over specifieke versnellingslocaties, over de beschikbaarheid van betaalbaar woningaanbod en over de aanpak van excessen die het gevolg zijn van de krapte op woningbouw. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde woondeal en met een dergelijke woondeal zijn ook financiële middelen van het rijk gemoeid.

De prijzen van woningen in de regio Breda zijn volgens het NVM met 7% gestegen (4e kwartaal 2018 afgezet tegen 4e kwartaal 2017). Dit is vergelijkbaar met de regio Eindhoven (7%). Ook in de periode daarvoor (1e kwartaal 2018 versus 1e kwartaal 2017)  waren de prijsontwikkelingen in Eindhoven (10% stijging) en Breda (10% stijging) van een vergelijkbare omvang. Daarnaast zien we een tendens dat door de drukte op de randstedelijke woningmarkt steeds meer Rotterdammers naar Breda trekken.

Daarom stelt fractievoorzitter en woordvoerder wonen Arjen van Drunen namens de PvdA Breda de volgende vragen aan het College van B&W:

1. Bent u het met de PvdA Breda eens dat een woondeal kan helpen bij het realiseren van de Bredase woningbouwopgave (creëren van gemengde wijken en toevoegen van 1200 sociale huurwoningen, 1800 middeldure woningen en 3000 vrijesector woningen)? Waarom wel of waarom niet?

2. Is de gemeente Breda benaderd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor het sluiten van een woondeal?  Zo niet, wat is volgens u de achterliggende oorzaak dat de gemeente Breda hier niet voor benaderd is?

3. Bent u – in verband met grote woningbouwopgave van de gemeente Breda – bereid om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te lobbyen voor een zogenaamde woondeal?

Wat betreft de woondeals hebben Rotterdam en Den Haag de handen ineen geslagen om samen tot een woondeal te kunnen komen. Een van de mogelijke redenen dat zij samen de handschoen oppakken is dat men binnen de woondeal ook kijkt naar de mobiliteitsopgave die beide steden hebben. Breda en Tilburg hebben wat betreft de bereikbaarheid en woningbouwopgave ook eenzelfde soort opgave. Hieruit voortvloeiend hebben wij de volgende vraag:

4. Bent u – indien dat de kans op een uiteindelijke woondeal vergroot – bereid om samen met Tilburg bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te lobbyen voor een woondeal?

Op 13 maart zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen