Wonen

Een woning is niet alleen een stapel stenen. Het is veel meer dan dat. Het is het thuis waar jouw leven zich voor een groot deel afspeelt. Een prettige plek om te wonen is dus belangrijk voor ons allemaal. Voor jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden, mensen met veel of weinig geld.

Een veilige en gezonde woning is een belangrijk recht. Dit recht is de laatste jaren steeds meer onder druk komen staan. Een reden is het tekort aan huizen, vooral van betaalbare woningen. Beleggers en anderen die huizen kopen en vervolgens verhuren, hebben het goed voor elkaar. Mensen die geen woning kunnen vinden of een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur hebben het moeilijk. De slecht functionerende woningmarkt leidt tot een groeiende ongelijkheid tussen onze inwoners. Dat moet eerlijker. Huizen zijn om in te wonen en te leven, niet om geld aan te verdienen. De gemeente moet zorgen voor meer betaalbare huur- en koopwoningen.

In Breda zijn er nogal wat huurders die te veel betalen voor wat zij krijgen. Wij willen dat de gemeente de huurders beschermt tegen huisjesmelkers en slechte woonomstandigheden.

In Breda staan in een aantal wijken veel sociale huurwoningen, in andere wijken kunnen vooral mensen met een hoog inkomen wonen. Dit zorgt ervoor dat de verschillen tussen onze wijken en dorpen groter worden. Het maakt uit of je in het Ginneken opgroeit of in de Hoge Vucht. Wij willen dat er een betere verdeling komt tussen sociale huurwoningen en koopwoningen in alle delen van onze gemeente.

Kwetsbare groepen verdienen een goed dak boven hun hoofd. Mensen die dakloos zijn geweest of mentale zorg nodig hebben, vinden vaak moeilijk een woning. Voor deze mensen is een goed en fijn thuis ontzettend belangrijk. Daarom willen wij dat de gemeente Breda voldoende woningen voor hen beschikbaar stelt.

In onze gemeente liggen bedrijvenlocaties niet altijd op logische plekken en staan bedrijfspanden leeg. Deze plekken willen we benutten voor (tijdelijke) woningen. Ook andere creatieve oplossingen gaan wij niet uit de weg.

Dit is ons plan:

6000 Woningen erbij
• Tot 2026 komen er minimaal 6.000 woningen bij in onze gemeente. Minimaal 1.800 daarvan zijn sociale huurwoningen1 en minimaal 1.800 vallen in de categorie middel dure huur- of koopwoning.

Verhuurdersheffing afschaffen
• Wij willen dat woningbouwcorporaties hun geld besteden aan het bouwen van betaalbare woningen. Daarom lobbyt de gemeente bij het Rijk voor het compleet afschaffen van de verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties.

Gemeentelijk (grond)beleid
• De gemeente koopt grond op zodat woningbouwcorporaties betaalbare woningen kunnen neerzetten. Op het al gekochte CSM-terrein bestaat zeker de helft uit betaalbare woningen. Om voldoende
ruimte beschikbaar te maken komt op bepaalde locaties in Breda hoogbouw.

Spreiden van huur en koop
• Bouwen is nodig, maar spreiding net zo goed. Dus op de plekken waar veel koopwoningen staan, willen we sociale huur toevoegen en andersom. Daarbij nemen we als uitgangspunt de afspraak tussen woningbouwcorporaties en de gemeente Breda dat maximaal 40% van alle woningen in een wijk uit sociale huurwoningen bestaat. De nood aan betaalbare woningen is groot, daarom mogen er in de komende periode enkel sociale huurwoningen verdwijnen als deze ergens anders in onze gemeente terugkomen. De 40%-norm zal vanwege de huizen die er al staan niet in alle wijken te realiseren zijn, maar we willen daar wel zo dicht mogelijk bij in de buurt komen.

Minstens 10% sociale huurwoningen in een wijk
• We stellen voor de komende periode een minimumpercentage van 10% sociale huurwoningen per wijk vast, zodat wijken die geen of een beperkt aantal sociale huurwoningen kennen die wel krijgen. Woningbouwplannen in Breda voeren we uit volgens de gebiedsprofielen. In die profielen staat beschreven welk type woningen in bepaalde wijken ontbreken.

Meer betaalbare starterswoningen
• Er komen meer betaalbare starterswoningen in onze gemeente. Deze woningen zijn voor mensen die voor het eerst een koopwoning zoeken of die tot dan toe in een (sociale) huurwoning gewoond hebben. Deze woningen hebben een anti-speculatiebeding en een kettingbeding waarmee we ervoor zorgen dat ook in de verdere toekomst starters blijven profiteren van deze woningen. Met het anti-speculatiebeding voorkomen we dat de woning binnen vijf jaar wordt doorverkocht en in deze overeenkomst staan afspraken over de toekomstige verkoopprijs. Op deze manier houden we woningen langere tijd betaalbaar.

Voldoende seniorenwoningen
• Onze inwoners worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Bestaande huizen zijn niet altijd geschikt om zorg aan huis te ontvangen. De gemeente zorgt daarom voor voldoende seniorenwoningen in onze stad, zodat de bewoners langer thuis kunnen blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat ouderen komen te wonen in woningen die voor hen passend zijn, bieden we hulp bij het zoeken van een passende woning (bijvoorbeeld via een Seniorenmakelaar). Op deze manier komen de woningen waar zij nu wonen beschikbaar voor gezinnen die een huis zoeken.

Invoering zelfbewoningsplicht
• Woningen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen. Wij willen dat iedereen in onze gemeente een goede woning krijgt. Daarom voeren we een zelfbewoningsplicht in. Wie een huis koopt, gaat er zelf in wonen. Die plicht geldt voor iedereen, ook voor (rijke) ouders die een woning voor hun kind kopen.

OZB naar landelijk gemiddelde
• We verhogen het percentage van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) in Breda naar het landelijke gemiddelde. Dat doen we stapsgewijs, zodat het Bredase percentage van de OZB aan het eind van de periode op het landelijk gemiddelde zit.

Oprichten gemeentelijk huurteam
• We richten een gemeentelijk huurteam op. Het huurteam beschermt Bredase huurders tegen misstanden zoals een te hoge huurprijs en tegen een huisbaas die weigert reparaties aan de woning uit te voeren. Deze huurteams overleggen regelmatig met huurdersverenigingen. Op die manier weten zij wat er speelt en met welke huurders zij contact op moeten nemen.

Werk maken van tijdelijke woningen
• Veel van onze inwoners hebben niets aan een woning die nog gebouwd moet worden. Daarom willen we dat de gemeente werk maakt van tijdelijke woningen. Dat kan in leegstaande bedrijfspanden en kantoren of op tijdelijk braakliggende terreinen. Tijdelijke woningen mogen nooit ten koste gaan van de mogelijkheid om ergens permanente woningen te bouwen.

Van kantoren naar woningen
• In onze gemeente staan bedrijven kriskras verspreid op locaties waar wij liever woningen zien. Op een aantal van deze locaties is leegstand. We willen dat de gemeente in overleg met het bedrijfsleven kijkt op welke manier deze plekken benut kunnen worden voor woningbouw. De gemeente treedt in contact met vertrekkende of krimpende bedrijven om panden een nieuwe functie te geven, bijvoorbeeld als (studenten)woningen.

 

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips

Waar ben je naar op zoek?