Door Erwin Hoek op 8 juli 2020

Zorgen over Podium Bloos en Graphic Matters

Breda is een cultureel bruisende stad waar mooie dingen gebeuren. Inspanningen en prestaties van onze culturele instellingen worden dan ook gezien in de rest Brabant, Nederland en daarbuiten. Eerder dit jaar kwam het bericht dat De Stilte opgenomen is in de landelijke basisinfrastructuur. Een mooi compliment voor hun inspanningen en resultaten van de afgelopen jaren.

Afgelopen weken ontvingen we echter ook meerdere signalen over de cultuursubsidies van Podium Bloos en Graphic Matters. Twee waardevolle culturele organisaties in Breda. Beide organisaties worden als goed beoordeeld, maar de ene is 8,5 uur te laat met indienen en de ander is blijkbaar net niet goed genoeg. Resultaat, beide krijgen geen geld vanuit de Provincie Noord-Brabant. Aanleiding hiervan is de nieuwe subsidiebeoordelingssystematiek die in Brabant gehanteerd wordt. Deze nieuwe systematiek zou de beoordeling en toekenning van subsidies voor organisaties, die gemeente overstijgend actief zijn,
eenduidiger en transparanter maken. Echter in dezelfde artikelen lezen we dat subsidies vanuit Breda daardoor ook niet meer zeker zijn voor deze organisaties.

Juist nu de cultuursector het vanwege de coronacrisis zwaar heeft, komt een dergelijke klap extra hard aan. Dit terwijl de Bredase culturele sector afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet. Met het nieuwe cultuurbeleid In verband met cultuur 2019-2024 wilden we weer flinke stappen vooruitzetten door een meer flexibel budget, duidelijke keuzes en richting. Met Bloos als onderdeel van het culturele cluster Klavers-Jans, de gebiedsontwikkeling Havenkwartier en
belangrijk theater voor de podiumkunsten van professionals tot amateur. Graphic Matters als belangrijke speler voor de kunst en erfgoed in de openbare ruimte met hun Blind Walls en verbeelder van creativiteit via onder andere het Graphic Matters festival.

Samen met collegae van D66 en de VVD, stelde onze woordvoerder cultuur, Erwin Hoek, de volgende vragen aan het college: 

1. Kan het college toelichten hoe het proces rondom de beoordeling is verlopen?
2. Vindt er ook nog een evaluatie van dit beoordelingsproces plaats?
3. Heeft het college hierover ook contact gehad met Provincie Noord-Brabant en zijn er bij de Provincie nog mogelijkheden voor ondersteuning van deze organisaties?
4. Hoe verhoudt de beoordeling vanuit de Brabantse systematiek zich tot het feit dat beide organisaties belangrijke onderdelen zijn van onze Bredase culturele structuur?
5. Ziet het college nog mogelijkheden vanuit de Bredase (flexibele) cultuurmiddelen om deze twee organisaties te ondersteunen?
6. Ziet het college nog andere mogelijkheden om deze organisaties te ondersteunen?

Lees ook dit artikel in BNdeStem

Erwin Hoek

Erwin Hoek

Erwin is de verpersoonlijking van de wil om naast en met de mensen in buurten en wijken op te komen voor bestaanszekerheid en leefbaarheid. Veel mensen kennen Erwin al want hij loopt al jaren rond en laat zich in allerlei gremia zien van gemeenteraad, buurtplatform, armoedeambassadeur tot thematafel. Hij is zeer actief bij veel maatschappelijke

Meer over Erwin Hoek