Door Rob Sips op 17 januari 2022

Isolatiestrategie

Nu de prijzen van energie door het dak gaan, is de noodzaak energie te besparen nog groter dan voorheen. Fractievoorzitter Rob Sips stelde samen met een VVD-raadslid het college vragen over de ontwikkeling van een isolatiestrategie.

Veel mensen hebben een te hoge energierekening doordat hun huis slecht geïsoleerd is, bijvoorbeeld doordat het nog enkel glas heeft. En dat was al zo voordat de gasprijzen stegen en ook voordat de stadsverwarming voor vele inwoners nog veel duurder werd. In het artikel in BN de stem van 10 januari over energiearmoede geeft wethouder Bos aan dat isoleren de beste oplossing voor de langere termijn is. In het artikel wordt uitgelegd dat inwoners een RREW-subsidie kunnen aanvragen voor eenvoudige energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie.

De fractie van de PvdA (en de VVD) vindt dat een mooie start, maar nu is het moment om daarop door te pakken. Wat de Bredase PvdA betreft moet er naar gestreefd worden dat alle woningen in Breda uiterlijk 2030 kunnen worden voorzien van energielabel A.

Elders in het land zien we plannen en initiatieven waarbij woningeigenaren worden ondersteund door bijvoorbeeld leningen te verschaffen die in enkele jaren uit de minder kosten kunnen worden terugbetaald. Ook zouden bijvoorbeeld de corporaties en verhuurders kunnen worden gestimuleerd door het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de verhuurderheffing in te zetten voor het beter isoleren van hun woningbestand.

Deze week werd in Rotterdam gesproken over een heus isolatie-offensief. Een ambitieus plan voor de inwoners van Rotterdam. En een dergelijk plan moet in Breda ook kunnen. Samen met onze inwoners werken aan een betere isolatie. Dat betekent een gezondere woning en elke maand een veel lagere energierekening. Met de ontwikkeling van een Bredase isolatie-strategie moet dat
lukken!

De fracties van de PvdA en VVD willen u samenhangend met het voorgaande de volgende vragen stellen:

  1. Bent u het met onze fracties eens dat er nog veel woningen kunnen voorzien van een betere isolatie?
  2. Welke acties (zoals onder andere de RREW-subsidies) heeft u al ondernomen om te zorgen voor betere isolatie van de woningen van onze inwoners. Welke acties gaat u nog ondernemen?
  3. Denkt u dat het haalbaar is dat de woningen in Breda uiterlijk 2030 zijn voorzien van energielabel A? Schat u in dat dat haalbaar is? Wat is daarvoor nodig? Als het niet haalbaar is zou energielabel B wel haalbaar zijn?
  4. Heeft u al eens nagedacht over een strategie (samen met eigenaren en verhuurders) om alle woningen uiterlijk 2030 voldoende te hebben geïsoleerd? Zo nee, hoe zou zo’n strategie eruit kunnen zien en welke middelen zijn daarvoor nodig? Zo ja, wat is ervoor nodig om uw strategie verder uit te werken en uit te voeren?

Op 7 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips