Voorjaarsnota

Door Arjen van Drunen op 27 juni 2019

Op donderdag 27 juni besprak de gemeenteraad de voorjaarsnota. Hierin worden de kaders afgesproken voor de begroting van 2020. Dit is de spreektekst van de eerste termijn van PvdA-fractievoorzitter Arjen van Drunen. De moties die in de tekst worden aangekondigd zijn als bijlage opgenomen.

Voorzitter, we moeten de grootstedelijke kansen pakken in het belang van onze wijken en dorpen. Vaak wordt er gedacht dat grootstedelijk niet hand in hand gaat met een sterke wijkaanpak. Maar als je het goed doet, snijdt het mes aan twee kanten. Kijk bijvoorbeeld naar het doortrekken van de Mark en de gebiedsontwikkeling in de wijken Fellenoord en Schorsmolen. Fellenoord gaan we CO2-neutraal en zelfvoorzienend maken qua energiebehoefte. Zo verbinden we het grootstedelijke met onze wijken.
Daarnaast wordt ook regelmatig gedacht dat het grootstedelijke niet samengaat met het sociale. Als PvdA zorgen we er juist voor dat die twee verbonden zijn. In dat licht is nieuwbouw of renovatie van de doorstroomvoorziening essentieel. Bij grootstedelijkheid hoort jammer genoeg ook dat er dak- en thuislozen zijn. Ook zij verdienen ’s nachts een goed dak boven hun hoofd, want we willen voorkomen dat mensen ervoor kiezen om op straat te slapen. Vanuit diezelfde gedachten hebben we in het coalitieakkoord bijvoorbeeld ook geld vrij gemaakt voor de opvang van ongedocumenteerden. En los van het feit dat grootstedelijk de wijken en dorpen en het sociale kan versterken, zie je ook dat het grootstedelijke soms een aanjager kan zijn voor successen die zich later uitbreiden naar de wijken en dorpen. De Blind Walls zijn daar een perfect voorbeeld van. Waar je in de binnenstad inmiddels niet meer om de Blind Walls heen kan, zie je dat de Blind Walls inmiddels ook steeds vaker kleur geven aan onze wijken. Met de grootste Blind Wall van Breda aan het Zwarte Plein in de Gampel als beste voorbeeld.

Laat ik eens wat dieper in de voorjaarsnota duiken. Te beginnen bij de zorg. Bij de zorg lopen we op een dun koord en is het continu oppassen dat we niet van het koord af vallen. De juiste balans zoeken, vraagt soms om moeilijke keuzes. Enerzijds focussen we op de financiële beheersbaarheid en anderzijds zeggen we in de voorjaarsnota ook… en ik citeer: ‘’Lef en liefde betekent dat wij
mensen nooit in de steek laten wanneer geldpotjes ‘uitgeput’ zijn. Elke Bredanaar die dat nodig heeft, mag rekenen op onze ondersteuning.’’ Einde citaat. Het balanceren wordt wel iets makkelijker nu in de meicirculaire een plus zit op de zorg. Hopelijk kunnen we deze middelen niet alleen inzetten om het tekort in te lopen, maar op termijn juist ook om het zorgsysteem te versterken. Graag horen wij van het college welke ideeën zij hebben om het systeem te versterken. Maar liefdevolle zorg hangt niet alleen af van geld, maar juist ook van al die mensen die zich dag en nacht inzetten voor onze zorgbehoevenden. Dan wel als mantelzorger dan wel in betaalde dienst. De PvdA is dan ook blij dat we op dat gebied een tandje bijzetten. Er is op dit moment veel vraag naar medewerkers in de zorg en tegelijkertijd is er een groep die wel in de zorg wil werken, maar waarvoor een reguliere zorgopleiding geen soelaas biedt. Voor hen starten we, in navolging op de Bouwschool, de Zorgschool, zodat liefdevolle zorg te allen tijde gegarandeerd is in Breda.

Voorzitter, het afgelopen half jaar hebben we het veel gehad over de tegenprestatie. Meedoen was en is voor de Partij van de Arbeid bij dit soort zaken de kern. Of je nu bijstandsuitkering hebt, laaggeletterd bent of in een rolstoel zit… Je moet mee kunnen doen. Bij de tegenprestatie kozen we ervoor om t.o.v. de vorige verordening het laten meedoen te verruimen. Hetzelfde doen we bij de vervolgagenda toegankelijkheid, waarbij bijzondere ambtenaren toegankelijke samenleving (kortweg BATSen), beleidsmakers gaan bijstaan bij alle toegankelijkheidsaspecten van gemeentelijke plannen. Meedoen is een Bredaas grondrecht en verdient dan ook de aandacht bij het nog te maken nieuwe beleidskader armoede en schulden. Maar ook vanavond, en daarom dienen we een MOTIE in, zodat we ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen bij schoolreisjes. Ook willen we via de motie met scholen het gesprek
aangaan of bepaalde reizen wel normaal zijn. De grootte van de portemonnee van je ouders mag immers niet bepalen of je mee kan doen aan schoolreisjes.

Voorzitter, uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat tussen 2016 en 2017 het aantal wijken dat als kwetsbaar is gecategoriseerd is toegenomen. Dit baart de PvdA zorgen. Hoe zorgen we dat de vooruitgang van de stad voor iedereen voordeel oplevert? De PvdA wil voorkomen dat je over een paar jaar aan de hand van iemands postcode gericht kan inschatten wat
iemands leefsituatie en inkomen is. Als meedoen een Bredaas grondrecht is, dan geldt dat zeker ook voor de inwoners van wijken die momenteel achterblijven. Met de toekomstvisie Hoge Vucht hebben D66 en de PvdA laten zien dat de wijkaanpak aan heel veel aspecten raakt. Van de openbare ruimte tot veiligheid en van wonen tot onderwijs. We gaan er dan ook vanuit dat bij al deze aspecten aandacht is voor kansengelijkheid. In dat licht zal mijn fractie hierbij ook een MOTIE over Wonen+ indienen. De zojuist ingediende motie sluit nauw aan bij de gisteren gepresenteerde
prestatieafspraken met corporaties, waarin een aantal duidelijke keuzes worden gemaakt namelijk:

1) De corporaties gaan samen met de gemeente knokken om 1200 sociale huurwoningen in vier jaar te realiseren.

2) Samen met de corporaties gaan we 7 miljoen investeren in kwetsbare wijken en wijkveiligheid. En als laatste, maar zeker niet het minste punt

3) We focussen op maximaal 40% sociale huurwoningen per wijk.

Dat is een heldere keuze, die ook baanbrekend te noemen is. Hiermee brengen we het ideaal van de gemengde stad, waar ik bij de begroting veel aandacht voor had, dichterbij.

Voorzitter, in Breda moeten we oppassen dat de wijken op de as van noordoost naar zuidwest-Breda niet verder achterop raken. In deze wijken zien we dat mensen minder makkelijk meekomen en de PvdA heeft ook het gevoel dat de mensen in deze wijken soms minder makkelijk de weg naar het stadskantoor weten te vinden of zoeken. Dat valt bijvoorbeeld op bij de Noordelijke Rondweg. Het is de weg waarbij de verkeersintensiteit veruit het meest is toegenomen, het is weg die het belangrijkst is als het gaat om onze economie en het is de weg die met de ontwikkelingen bij het Havenkwartier en de Bouverijen steeds belangrijker wordt. Ondanks dat deze weg dichtslibt, wat slecht is voor de doorstroming en belangrijker nog voor de luchtkwaliteit horen
wij hier weinig over. Daarom dienen wij een MOTIE in, zodat we aandacht vragen voor de Noordelijke Rondweg en bewoners ook een helder (tijds)pad schetsen als het gaat om de investeringen in deze weg.
Tot slot voorzitter. Meedoen in alle Bredase wijken en dorpen staat – voor de PvdA – voorop. De geplande investeringen in de Doorstroomvoorziening voor Dak- en Thuislozen en de Zorgschool sluiten heel goed aan bij meedoen als een Bredaas Grondrecht. Om de wijken en dorpen te kunnen versterken, moet je durven dromen en hoge ambities durven stellen. Maar uiteraard wel binnen de juiste kaders. Ik zei al even dat de meicirculaire een plus op de zorg oplevert, maar de rijksbijdrage – in de vorm van het accres – neemt de komende jaren in rap tempo af. Dat vraagt om actie, want het verwezenlijken van ambities mag niet ten kosten van gaan van solide financiën. Wij horen dan ook graag hoe het college hier naar kijkt.
Dankuwel!

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen