Economie en arbeidsmarkt
Verkiezingsprogramma

Economie en arbeidsmarkt

De economie in onze gemeente staat ten dienste van ons allemaal. Je wilt een fijne baan, goed kunnen ondernemen en iets kunnen betekenen. Je wilt een zeker inkomen, zodat je kan dromen over de toekomst. Wij willen dat iedereen dit kan realiseren in onze gemeente.

8.1 Economie en arbeidsmarkt

De coronacrisis maakte al deze zaken onzeker. Onze bedrijven hebben steun ontvangen van het Rijk en de gemeente om overeind te blijven. Wij willen een bloeiende economie waarin goed werkgeverschap loont en waarbij mensen graag werken voor Bredase bedrijven. Breda heeft ondernemers die zich inzetten voor onze gemeente, zoals de leden van de ‘Stichting Betrokken Ondernemers Breda’. Deze ondernemers maken ons trots. 

Omdat de economie ten dienste staat van ons allemaal is ons uitgangspunt dat ondernemen in Breda  eerlijk en duurzaam ondernemen betekent. Ondernemers in onze stad zorgen goed voor hun personeel en nemen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen we door een maatschappelijke bijdrage te vragen van bedrijven. 

We zetten in op bedrijven die voor Breda het verschil maken en werkgelegenheid bieden aan onze inwoners. Bedrijven die uit zijn op snelle winst en niet investeren in onze mensen, leveren geen goede bijdrage aan onze economie. De economische groei in West-Brabant blijf achter bij de rest van onze provincie. Wij zetten in op economische groei die samengaat met duurzame werkgelegenheid. 

In onze landbouw, logistiek en in andere economische sectoren werken arbeidsmigranten. Zij verdienen net als iedereen in onze gemeente goede woon- en werkomstandigheden.

Dit is ons plan:

We vragen een maatschappelijke bijdrage van bedrijven die subsidie hebben ontvangen van de gemeente tijdens de coronapandemie

Die bijdrage bestaat uit het ondersteunen van inwoners die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De PvdA denkt daarbij aan een bijdrage aan het onderwijs, de zorg of arbeidsbemiddeling. We streven naar duurzame werkgelegenheid, waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Daarvoor werken we aan het oplossen van knelpunten in belangrijke sectoren zoals techniek en zorg, én zoeken we naar kansen voor nieuwe banen (bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie.).

De gemeente treedt in overleg met het bedrijfsleven over het opzetten van een vakschool energietransitie

Wij zijn voorstander van een concept waarbij werk en opleiding samengaan naar het voorbeeld van de bouw- en zorgschool. Wij denken aan een school voor technici die zich bezighouden met de energietransitie.

Innovatieve bedrijven krijgen de ruimte in Breda

‘Start-ups’ en ‘scale-ups’ die potentie hebben, krijgen ondersteuning vanuit de gemeente.

Om bedrijven goed hun werk te laten doen is een goede digitale infrastructuur cruciaal

Onze ambitie is dat we als gemeente vooruitstrevend zijn op dit gebied en een goede digitale infrastructuur beschikbaar maken voor onze bedrijven.

Leegstand van bedrijfspanden voorkomen we in onze gemeente.

We onderzoeken manieren om leegstand tegen te gaan. Bijvoorbeeld de mogelijkheid alleen de eigenaren van bedrijfspanden een belasting op te leggen zoals we dat ook bij woningeigenaren doen. Op die manier stimuleren we eigenaren van bedrijfspanden om hun pand niet onnodig leeg te laten staan.

De gemeente maakt afspraken om voor arbeidsmigranten wonen mogelijk te maken zonder koppeling aan een arbeidscontract

De gemeente maakt in samenwerking met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio West-Brabant afspraken om voor arbeidsmigranten wonen mogelijk te maken zonder koppeling aan een arbeidscontract met een uitzendbureau en/of een werkgever.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?