Zorg, gezondheid en bewegen

Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. Dat leidt tot grote verschillen in levensverwachting en de mate waarin we gezond oud kunnen worden. In Breda is het verschil tussen onze wijken en dorpen te groot. Dat moet en kan eerlijker.

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat een gezonde leefstijl ontzettend belangrijk is. We zorgen ervoor dat onze wijken en dorpen zo ingericht zijn dat bewegen gestimuleerd wordt.

De omvang van je portemonnee mag geen obstakel zijn als je naar de dokter of het ziekenhuis moet. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met zorg, voor zichzelf of voor naasten. In West-Brabant heeft een aanzienlijk deel van de bevolking lage gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat niet iedereen in staat is informatie over gezondheid te begrijpen, te verkrijgen en toe te passen. Dat vergroot de ongelijkheid in gezondheid tussen onze inwoners. Wij willen elke inwoner ondersteunen vitaal te blijven en passende zorg te ontvangen in elke levensfase.

Breda kan niet zonder mensen die mantelzorg verlenen. Mantelzorgers steken energie, liefde en passie in hun zorg. Tegelijkertijd kan intensieve mantelzorg zwaar zijn. Daarom willen we onze mantelzorgers ontlasten.

Met ‘Breda voor Iedereen’ en ‘Breda Gelijk’ blijven we inzetten op het toegankelijker maken van onze stad. De expertise van ervaringsdeskundigen gebruiken we om onze stad toegankelijker te maken. Een drempelloze samenleving is ons ideaalbeeld. We ondersteunen hun Manifest voor een inclusief Breda.

De mentale gezondheid van veel mensen is tijdens de pandemie achteruitgegaan. Mensen hebben last van eenzaamheid door verlies aan contacten en activiteiten. Een sociaal netwerk is belangrijk, maar niet iedereen heeft mensen om zich heen die kunnen helpen als dat nodig is. Eenzaamheid is een groot probleem, ook in onze gemeente. We zien dat onze stad vergrijst en mensen steeds langer thuis wonen. We willen niet dat onze inwoners geïsoleerd thuis komen te zitten en bestrijden eenzaamheid.

Mensen die de grip op hun leven kwijt zijn moeten een goed perspectief hebben in onze gemeente. Te vaak zien we dat zij met mensen met dezelfde problemen in één wooncomplex of omgeving terecht komen of dat de juiste begeleiding ontbreekt. Zo is het moeilijker weer een plek te krijgen in onze samenleving.

Dit is ons plan:

We maken ‘Zorg voor elkaar Breda’ bekender
• We willen dat onze inwoners de juiste zorg krijgen, daarom zetten we in op het bekender maken van het samenwerkingsplatform en de website ‘Zorg voor elkaar Breda’. ‘Zorg voor elkaar Breda’ helpt bij het vinden van de goede en passende zorg. Vaststellen aan welke zorg behoefte is en het vinden van de juiste aanbieder is niet eenvoudig. Wie daarbij hulp nodig heeft, krijgt die hulp.

We investeren in een netwerk in de buurt
• Door te investeren in een netwerk in de buurt voor jong en oud proberen we te voorkomen dat onze inwoners zorg nodig hebben. Dan gaat het om de inzet van jongerenwerkers, buurtsportcoaches en vrijwilligers om eenzaamheid (bij ouderen) te voorkomen.

In onze wijken en dorpen is gelegenheid om te sporten en te bewegen.
• In het Bredaas preventieakkoord zijn afspraken gemaakt voor een gezonder Breda. Daar gaan we mee verder en we leggen de focus op alle wijken waar inwoners een minder goede gezondheid hebben.

Niet in alle gevallen is medicatie het beste antwoord
• Wij willen niet onnodig medicaliseren en vooral zoeken naar de beste oplossing.

We kiezen voor herstelgerichte zorg
• We kiezen voor herstelgerichte zorg, waarbij we eerst kijken of we iemand kunnen helpen met bijvoorbeeld fysio- of ergotherapie. Daarmee kunnen mensen bijvoorbeeld zelf hun huishouden blijven doen.

We ontlasten mantelzorgers door een betere balans in werk en zorgtaken
• Tijdens de coronaperiode hebben werkgevers en werknemers gedwongen flexibeler gewerkt waarin thuiswerken vaak de norm was en zorgtaken en werk gecombineerd werden. Die lessen helpen om het werkende leven en de zorg voor elkaar meer met elkaar in evenwicht te brengen. De gemeente Breda neemt hierin als werkgever het voortouw en maakt afspraken met werkgevers om deze balans voor onze inwoners te waarborgen.

In wijken met veel ouderen komt een contactpunt voor ouderen
• Ouderen kunnen hier terecht met al hun vragen: van financiën tot zorg en van huisvesting tot de aanschaf van hulpmiddelen. Als mensen zelf niet de deur uit kunnen, zijn huisbezoeken standaard.

We zetten jongeren en ouderen in als buddy voor elkaar
• Onze gemeente barst van de levenservaring. Die ervaring in onze verschillende wijken willen we inzetten voor onze jeugd. Onze ouderen kunnen jongeren op weg helpen bij het maken van belangrijke levenskeuzes als de keuze voor een opleiding, baan of helpen bij het vinden van een stage. Andersom kunnen jongeren als buddy optreden voor ouderen die eenzaam zijn of voor ouderen die moeite hebben met moderne technologieën.

Daar waar veel mensen met een zorgvraag (zowel fysiek als mentaal) wonen, zet de gemeente in op meer begeleiding
• Huismeesters kunnen eraan bijdragen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Daarmee voorkomen we wonen met een intensief zorgtraject.

Met de corporaties en ontwikkelaars willen we zorgen voor voldoende woon-zorgcomplexen
• Zodat mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, een goede kans hebben om hun draai te vinden in onze gemeente. We verspreiden deze mensen over onze wijken en dorpen. Door een goede spreiding kan onze gemeente crises vaker voorkomen.

Waar ben je naar op zoek?