Veiligheid

Georganiseerde misdaad ontwricht de samenleving en bedreigt de democratie. Ook lokaal ligt dat op de loer. Geldstromen lopen van de onderwereld naar de bovenwereld. Criminelen verwerven posities in verenigingen en instellingen, bijvoorbeeld door hulp en sponsoring te bieden. Ze zoeken contacten op gemeentehuizen of zetten mensen onder druk. Mensen (in het bijzonder kwetsbare jongeren) komen in de verleiding om hand- en spandiensten te verrichten voor criminele activiteiten. Zo ondermijnt criminaliteit de samenleving. Ondermijning en georganiseerde misdaad moet je daarom hard bestrijden.

De PvdA wil daarom:

  • Het bestuur van Breda, gemeenteraad en college van B&W, steunt de politie en andere instellingen en bestuurders bij het bestrijden van ondermijning.
  • We werken aan maatschappelijke weerbaarheid, opdat inwoners goed in de gaten hebben hoe de criminaliteit werkt. En we werken aan het voorkomen door voorlichting en bestuurlijke integriteit.
  • Breda versterkt het wijkbeleid en jeugdbeleid op dit punt. En Breda traint werkers in de wijken en dorpen van Breda om bij te dragen aan het tegengaan van criminaliteit.
  • Breda doet samen met andere Brabantse gemeenten mee aan het experiment om de wietteelt beter te regelen. Dan haal je de coffeeshops uit de kring van de criminaliteit en kun je straathandel beter indammen.