Leefbaarheid

Fijn wonen hangt niet alleen af van je woning. Ook je straat, buurt, wijk of dorp zijn daar een onderdeel van. Net als de woning moet de straat, buurt, wijk of dorp een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving zijn, met daarbij een plek om elkaar te ontmoeten.

Wijk- en dorpsbewoners moeten voelen dat de gemeente er voor hen is. Samen met bewoners willen we werken aan het verbeteren van hun wijken, buurten en dorpen. 

Je woont prettiger in je wijk als je weet wie je buren zijn of als er iets te doen is in de wijk. Samen met andere bewoners van je wijk of dorp activiteiten opzetten vergroot de saamhorigheid. Een verzorgde en schone buurt verkleint de kans op kleine criminaliteit. Daarom zorgen we voor veilige en schone straten en pleinen. 

De verschillen tussen de wijken en dorpen in onze gemeente zijn groot. In een aantal wijken voelen mensen zich minder veilig, wonen meer mensen in armoede en presteren de kinderen minder op school. Wij willen dat iedere inwoner van onze gemeente dezelfde kansen krijgt, onafhankelijk van je postcode. De afgelopen raadsperiode stonden we aan de basis van het Actieplan Hoge Vucht en vroegen we de Rekenkamer onderzoek te doen naar segregatie in Breda. Hieruit is het programma Verbeter Breda voortgekomen. Ons verkiezingsprogramma is daarom mede gebaseerd op de positieve reacties op het actieplan en de uitkomsten van het onderzoek.

Bewoners en maatschappelijke organisaties weten waar het beter moet, maar we horen ook dat zij trots zijn op hun wijk of dorp. Met het uitvoeren van de doelstellingen van Verbeter Breda zorgen we voor die verbetering, waardoor die trots alleen maar verder kan toenemen.  

We willen naar meer gemengde wijken en woonvormen in Breda. Gemengde woonvormen waar jong en oud, arm en rijk en mensen met verschillende achtergronden in harmonie samenwonen. Onze focus gaat daarbij uit naar de aandachtswijken zonder dat we de andere wijken en dorpen vergeten. 

Dit is ons plan:

We zetten in op bestaanszekerheid in onze wijken en dorpen
• Armoedebestrijding, werkgelegenheid creëren en de wijkeconomie aanjagen zijn belangrijke pijlers om de bestaanszekerheid in onze wijken en dorpen te versterken. Om de meest kwetsbaren te ondersteunen willen we het derde uitgiftepunt van de voedselbank in de Heuvel openhouden zolang dit nodig is. We zetten in op het verder ontwikkelen en moderniseren van winkelcentra in wijken, zoals IJpelaar en Heusdenhout.

We investeren in onze jeugd.
• Dat doen we door initiatieven als Sterren van Morgen en Grote Broer en Grote Zus te ondersteunen. De gemeente organiseert activiteiten voor jongeren en ze stimuleert dat er voldoende ruimtes zijn voor sport en ontspanning. Jongeren die thuis geen plek hebben om huiswerk te maken of te studeren kunnen op een daarvoor ingerichte plek terecht.

Goede voorzieningen voor iedereen in alle wijken en dorpen
• We zetten in op goede voorzieningen in alle wijken en dorpen, zoals voldoende ontmoetingsplekken, speelplaatsen en groen. Bij het aanpassen van de omgeving in een wijk of dorp vraagt de gemeente naar de wensen van de bewoners. Op die manier zorgen we ervoor dat de buurt ook echt de buurt van de inwoners is. Hierbij mogen we niet vergeten dat verschillende groepen verschillende wensen hebben: senioren hebben behoefte aan meer bankjes in onze wijken en dorpen, maar daarnaast is er ook behoefte aan sportfaciliteiten. Initiatieven zoals de ‘Sportcontrainer’ in park Vrederust in Overakker juichen we dan ook toe. Als het gaat om het vergroenen van wijken en dorpen zien we de aanpak van het Erasmusplein in de Blauwe Kei en het Willem Alexanderplein in Teteringen als mooie voorbeelden.

In wijken en dorpen is genoeg te doen
• Afgelopen jaar waren ‘SummerviBes’, ‘WinterviBes’ en de buurtcamping in de Hoge Vucht een succes. We dragen buurtcampings en buurtbarbecues dan ook een warm hart toe. Je thuis voelen in je wijk of dorp draagt bij aan je verantwoordelijk voelen voor wat er in jouw wijk of dorp gebeurt. De gemeente ondersteunt bewoners en wijkorganisaties bij hun inzet om de wijk (nog meer) hun wijk te maken en een gezamenlijk gevoel te creëren.
We maken onze wijken en dorpen veiliger. In iedere wijk willen we een herkenbare wijkagent en we zetten in op een goed contact tussen (jeugd)boa’s en bewoners.

Een schone en opgeruimde straat draagt bij aan een gevoel van veiligheid
• De gemeente investeert in voldoende verlichting en gaat in samenwerking met omwonenden verloedering van straten en pleinen tegen om het veiligheidsgevoel te vergroten en de prikkel om rottigheid uit te halen te verkleinen. Opgeruimd Breda doet belangrijk werk om onze wijken en dorpen schoon te houden. We willen hen dan ook zo goed mogelijk faciliteren.

Optreden tegen overlastgevers
• Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeente prettig woont, treedt de gemeente op tegen degenen die het voor anderen verstoren/verstieren. In de gemeente Breda bestrijden we geluidsoverlast ’s nachts, vandalisme en inbraken. Daarbij hoort ook het aanpakken van automobilisten die door roekeloos rijden onze wijken en dorpen onveilig maken.

De Noordelijke Rondweg ondergronds
• De Noordelijke rondweg brengt een fysieke scheiding aan in de stad. Het ondertunnelen van de Noordelijke rondweg neemt die scheiding weg. De omliggende wijken maken we zo beter bereikbaar. We verbinden ze met de rest van de stad en vergroenen op deze manier onze stad. Dit zorgt ook er ook voor dat we de Hoge Vucht en de Haagse Beemden kunnen versterken. Door een tunnel aan te leggen ontstaat meer ruimte voor de woningbouw in onze gemeente.

Aantrekkelijk wonen in het centrum
• De gemeente ontwikkelt het centrum van Breda niet alleen voor ondernemers, maar zorgt ervoor dat het een aantrekkelijke woonomgeving is met speeltuintjes en meer groen. Om de gebieden in en om het centrum leefbaar te houden blijven we voorstander van gereguleerd parkeren in de wijken rond het centrum van de stad.

We hebben aandacht voor onze dorpen
• De mobiliteitsvraagstukken in Prinsenbeek, Teteringen en Bavel vragen om oplossingen. Daarnaast bestaat er in onze dorpen een grote behoefte aan voldoende starters- en seniorenwoningen. Daar zetten we ons voor in.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi

Waar ben je naar op zoek?