Bestaanszekerheid

Wij vinden dat iedereen in Breda het goed moet hebben. Dat noemen wij bestaanszekerheid.

 Dit betekent dat iedereen een plek heeft om thuis te komen en dat alle inwoners genoeg geld verdienen om voor zichzelf te zorgen. Zit het even tegen? Dan moet er hulp zijn zodat je niet in de problemen komt. Bestaanszekerheid is nodig om vooruit te komen en om volledig mee te doen aan de samenleving. Je bent pas echt vrij als je dat gevoel hebt. 

Veel inwoners in Breda hebben het goed, maar de verschillen tussen arm en rijk zijn groot in onze gemeente. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar: schulden en armoede staan volwaardig meedoen in de samenleving in de weg. 

De gemeente Breda benadert mensen vanuit vertrouwen en zet in op ondersteuning van mensen die op zoek zijn naar werk. Als de mensen het helemaal alleen moeten doen, vinden ze zonder ondersteuning maar zeer moeilijk werk.

We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen én aan het werk houden. Daar is samenwerking voor nodig tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Door de coronacrisis zijn er nieuwe groepen bijgekomen van mensen die in armoede leven en die schulden hebben. Kinderen uit arme gezinnen hebben een moeilijkere start, kunnen vaak niet meedoen met georganiseerde sport, niet naar verjaardagsfeestjes  en kunnen niet meepraten over de vakantiereizen. We willen dat alle kinderen in onze gemeente een eerlijke start kunnen maken.

Ook in onze gemeente zijn er werkende armen: mensen die ondanks  een fulltime baan niet rond kunnen komen. Wij zijn voor een landelijke verhoging van het minimumloon en betere voorzieningen voor zzp’ers. In onze gemeente zorgen we dat deze mensen hulp en ondersteuning krijgen. 

De oorzaken voor schulden kunnen verschillend zijn. Ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals  echtscheiding, het verlies van een partner en minder inkomen door het verlies van  een baan spelen vaak een rol, net zoals een economische crisis, een pandemie of een extreme verhoging van de energierekening. De gemeente neemt maatregelen die  kansen en perspectief bieden. 

Dit is ons plan

Iedereen heeft recht op hulp om aan de slag te gaan
• We hebben contact met iedereen die geen werk heeft en bieden doeltreffende hulp in overgangssituaties (van werk naar WW en van WW naar bijstand). We wachten niet tot de formele overgang van WW naar de bijstand, maar hebben ruim daarvoor een gesprek.

De gemeente heeft de plicht mensen te helpen die geen werk hebben
• Dat kan door hen te begeleiden naar vrijwilligerswerk of hen te stimuleren een opleiding te volgen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Dit moet bijdragen aan de zoektocht naar werk. Het vrijwilligerswerk mag daarbij niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt, maar wel de kansen op werk met bestaanszekerheid vergroten

We onderzoeken de mogelijkheid van het instellen van basisbanen
• Voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, onderzoeken we de mogelijkheid van het instellen van basisbanen. Deze basisbanen zijn maatschappelijk belangrijke taken. Voor basisbanen krijgen mensen een fatsoenlijk loon.

Voorkomen van armoede en schulden is belangrijk
• Voorkomen van armoede en schulden is belangrijk. Informatie over betalingsachterstanden helpt toekomstige schulden te voorkomen. We zijn trots op de aanpak Vroeg Eropaf en daar gaan we dus mee door.
De gemeente Breda investeert in armoedebestrijding en voert geen bezuinigingen door op het armoedebeleid.

We onderzoeken of we het bedrag van het schulden afkoopfonds kunnen verhogen
• Het schuldenfonds dat schulden afkoopt tot € 5.000,- is belangrijk in combinatie met het snel opsporen van schulden.

Individuele inkomenstoeslag
• Via de individuele inkomenstoeslag willen we er voor zorgen dat mensen die over een lange tijd weinig te besteden hebben, voldoende inkomen hebben. We richten de individuele inkomenstoeslag tegelijkertijd zo in dat werken blijft lonen.

Meer inwoners komen in aanmerking voor een Bredapas, het schoolstartpakket of steun via het Jeugdsport- en Cultuurfonds
• We willen geen drempels voor de aanvraag van bijzondere bijstand, een Bredapas of steun via het Jeugdsport- en Cultuurfonds. We zorgen ervoor dat meer inwoners in aanmerking komen voor een Bredapas, het schoolstartpakket of steun via het Jeugdsport- en Cultuurfonds. Iedereen die tot 130 % van het sociaal minimum verdient komt daarvoor in aanmerkring.

Bijzondere bijstand
• Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksartikelen zal niet als lening ter beschikking worden gesteld maar gratis.
• Wij willen dat de gemeente bijverdienen in de bijstand mogelijk maakt. Daarbij is maatwerk en redelijkheid het uitgangspunt.

We zijn voorstander van gemeentelijke bewindvoerders
• De afgelopen periode hebben we daar een start mee gemaakt, als deze aanpak succesvol is nemen zij de taak over van marktpartijen.

We helpen mensen met schulden
• Het vereenvoudigen van regels voorkomt dat kleine foutjes leiden tot (hoge) schulden. Voor sommige inwoners blijft ondersteuning nodig bij het beheren van hun financiën. In onze gemeente is er ondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben.

We omarmen vrijwilligersinitiatieven
• Vrijwilligersinitiatieven, waarbij inwoners van onze gemeente mensen in armoede of met schulden ondersteunen, omarmen we.

Waar ben je naar op zoek?