Door Rob Sips op 11 maart 2022

Zorgen over parkeerdruk Brabantpark

Midden in de campagne maakte fractievoorzitter Rob Sips tijd vrij om het college vragen te stellen over de parkeerdruk in Brabantpark.

Inmiddels wordt er hard gebouwd aan 175 nieuwe woningen in het project Tuinen van Genta. Mooi dat er binnen afzienbare tijd gewoond kan worden. De bouwwerkzaamheden brengen met zich mee dat er openbare parkeerplaatsen langs de Teteringsedijk zijn opgeheven. Dat betekent nu al een behoorlijke verhoging van de parkeerdruk voor de Teteringse dijk en ook voor de wijk ten zuiden van de Teteringse dijk.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan (17 december 2020) die de 175 woningen mogelijk maakt, is de motie ‘Geen waterbed voor Oud-Brabantpark’ aangenomen. Deze motie kaart de zorgen van een waterbedeffect bij veranderingen bij u aan en vraagt erom: ‘Pas over te gaan tot het invoeren van gereguleerd parkeren voor het projectgebied Tuinen van Genta, de Hoge Steenweg en een deel van de Teteringsedijk als dat ook voor de rest van de wijk gelegen tussen de Doornboslaan, Wilhelminasingel, Koolwijkpark, Beverweg en het spoor wordt ingevoerd’.

In uw raadsbrief over de stand van zaken aangenomen moties schrijft u over deze motie: ‘De gemeente is zich ervan bewust dat de actuele parkeerdruk in de straten direct ten zuiden van de Teteringsedijk op veel momenten hoog tot zeer hoog is en er dus in de nabije omgeving weinig absorberend vermogen is om uitwijkende parkeerders met bestemming Tuinen van Genta op te vangen. Daarom wordt op dit moment onderzocht of ook hier parkeerregulering als instrument in te zetten is om de parkeeroverlast te beperken.’

Aangezien nu al sprake is van een waterbedeffect en compenserende maatregelen afwezig lijken, hebben wij hierover de volgende vragen aan het college:

  • Herkent u de toegenomen parkeerdruk door het verwijderen van de parkeerplaatsen langs de Teteringsedijk?
  • Worden er voldoende (conform de vorig jaar aangenomen normen) parkeerplaatsen gerealiseerd in het project Tuinen van Genta?
  • Waar worden de langs de Teteringsedijk vervallen parkeerplaatsen gecompenseerd? Op welke termijn zullen deze worden gerealiseerd?
  • Welke mogelijkheden ziet u om een nog grotere parkeerdruk voor het gebied ten zuiden van de Teteringsedijk te voorkomen?

In de brief van de gemeente aan nieuwe bewoners lezen we dat er definitief gereguleerd parkeren zal worden ingevoerd voor de ontwikkeling Tuinen van Genta. In deze brief wordt gesteld: ‘In de openbare ruimte van Tuinen van Genta zal gereguleerd parkeren van kracht worden. Dat betekent dat er niet gratis geparkeerd kan worden. Bewoners zonder eigen parkeerplaats kunnen een vergunning krijgen en bezoekers moeten een uurtarief betalen. De reden hiervoor is dat voorkomen moet worden dat bewoners of bezoekers van omliggende wijken of wellicht zelfs het station, Tuinen van Genta zien als een mogelijkheid om gratis te parkeren. Dit wordt ook in de directe omgeving
gedaan om die weer te beschermen tegen eventuele overloop vanuit Tuinen van Genta.’

Naar aanleiding van deze brief hebben wij de volgende vragen:

  • Betekent dit dat u conform de motie dat u heeft besloten om over te gaan tot het invoeren van gereguleerd parkeren voor het gebied ten zuiden van de Teteringsedijk?
  • In hoeverre bent u in contact met de bewoners van de omgeving van de Tuinen van Genta over de parkeerdruk? Met welke bewoners heeft u gesproken?
  • Heeft u ook alternatieven voor het gereguleerd parkeren besproken met huidige bewoners en met de ontwikkelaar?

In het bestuursakkoord Lef en Liefde staat opgenomen dat op sommige plekken in Breda de parkeerdruk hoog is en dat daarom na overleg met de wijken in de eerste ring om de binnenstad een systeem voor gereguleerd parkeren in gevoerd zal worden. Op meer plekken in Brabantpark is de parkeerdruk (te) hoog, maar ook in Brabantpark zullen bewoners zijn die liever geen gereguleerd parkeren willen. Het goede gesprek hierover is nodig. Hierover hebben we de vragen:

  • Welke gesprekken heeft u gevoerd met bewoners van Brabantpark over de leefbaarheid, de parkeerdruk en het mogelijk invoeren van gereguleerd parkeren? Zo ja, wat kwam uit deze gesprekken? Zo nee, wanneer gaat u dit overleg voeren?
  • Mogelijk overweegt u alleen voor de buurten met een te hoge parkeerdruk, zoals bijvoorbeeld het gebied ten zuiden van de Teteringsedijk, de Maria Cherubinastraat en de buurt rondom de voormalige garage van Otten, gereguleerd parkeren in te voeren. Heeft u met de bewoners van die buurten al een overleg over de parkeerdruk en gereguleerd parkeren gevoerd?

Op 11 april zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips