Door Rob Sips op 26 januari 2021

Vragen bij de vierde schoolkeuze

Sinds dit schooljaar wordt leerlingen in groep 8 niet gevraagd drie maar vier scholen op te geven waar zij hun middelbare schooltijd willen doorbrengen. Onderwijswoordvoerders Robs Sips en Younes Nahnahi stelden het college vragen over deze wijziging.

Op 16 december kregen alle ouders van leerlingen uit groep 8 en de kinderen uit groep 8 een brief van de voorzitter van VO Breda. In de brief wordt toegelicht dat de Bredase VO-scholen dit schooljaar bij aanmelding een vierde schoolkeuze vragen. Daarbij wordt aangegeven dat zij inzien, dat het maken van een vierde keuze veel van ouders en groep-acht-leerlingen vraagt. Desondanks is de aanpassing noodzakelijk om met elkaar de garantie te kunnen blijven bieden dat alle leerlingen op een van de door hen gekozen scholen geplaatst kan worden. Voorheen gaven leerlingen drie scholen op.

De PvdA fractie heeft kennis genomen van deze brief en de aanpassing voor dit jaar. Onze fractie maakt zich daarbij zorgen over het keuze aanbod binnen onze gemeente. Door meerdere opties van de kinderen en hun ouders te vragen, zullen meer kinderen zijn aangewezen op een tweede, derde of zelfs hun vierde keuze. Terwijl er voor sommige keuzen in de praktijk een aanbod van slechts vijf opties is. In die gevallen vragen we dus eigenlijk om één school te laten vallen.
In andere gemeenten zet deze trend zich nog verder door. In de gemeente Amsterdam moeten kinderen zelfs zeven opties aangeven. De PvdA-fractie vindt de ingeslagen weg in Breda niet een goede en wil daarbij voorkomen dat er steeds minder te kiezen is. Daarbij komt dat een dergelijke extra keuze dit bijzondere (covid-19) jaar een extra opgave van de kinderen en hun ouders verlangt, doordat bijvoorbeeld open dagen niet fysiek door kunnen gaan.

Onze fractie is benieuwd in hoeverre het college betrokken is geweest bij deze brief en de keuze om aan de kinderen en hun ouders juist dit jaar een extra keuze school te vragen. Hierom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Bent u op de hoogte van de brief van VO-Breda?
2. Vindt u het wenselijk dat deze extra keuze wordt gevraagd?
3. Vindt u het wenselijk dat juist dit jaar een extra keuze wordt gevraagd?
4. Bent u het met ons eens dat als een kind geplaatst wordt in de vierde keuze dit verre van optimaal is en bent u het dan met ons eens dat in dat geval er niet meer kan worden gesteld dat dit de beste keuze voor het betreffende kind is?
5. Bent u het ermee eens dat het college een rol speelt in het al dan niet (laten) plaatsen van een kind uit groep 8 op de best passende middelbare school?
6. Kunt u aangeven welke redenen zijn gegeven om een extra (vierde) keuze te vragen?
7. Onderdeel van het aanmeldingssysteem in Breda is de zogenaamde broer-zus regel. Wij hebben het vermoeden dat deze regel het systeem onnodig belast en deels de oorzaak is dat er nu moet worden gewerkt met een vierde keuze. In hoeverre speelt de broer-zus regel (voorrang op betreffende school van eerste keuze) een rol? Welk effect heeft het als deze regel wordt losgelaten? Kan de broer-zus regel worden heroverwogen? Hoe wordt deze regel gemotiveerd?
8. Heeft u in beeld wat nodig is om terug te vallen op een aanmeldingssysteem met (maximaal) drie keuzen (naast het mogelijk laten vervallen van de broer-zus-regel)?
9. Moet er bijvoorbeeld extra geld beschikbaar worden gesteld of geld op een andere wijze worden verdeeld voor een extra klas bij een populaire school?
10. Welke taak ziet u voor het college hierin weggelegd?

Op 22 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips