20 december 2021

Verkeersknelpunten Teteringen vragen om actie

Samen met de VVD-fractie stelde Rob Sips het college vragen over de verkeersdrukte in Teteringen.

Bewoners van Teteringen maken zich zorgen over de verkeersproblemen op de Oosterhoutseweg. Het is nu al druk en met de plannen voor meer woningen in Teteringen wordt de situatie nijpender. De Bredase fracties hebben aangegeven dat alleen flinke aantallen huizen gebouwd kunnen wordenen, als de voorzieningen in de wijken en dorpen op peil blijven. Daarbij hoort ook het oplossen van verkeersproblemen. Te denken valt aan maatregelen voor de Oosterhoutseweg, maar ook het verleiden van automobilisten om de snelweg te pakken. Mede daarom ishet belangrijk dat de A27 extra rijstroken krijgt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Welke maatregelen is het college van plan te nemen om de verkeerssituatie op de Oosterhoutseweg te verbeteren?
2. Welke maatregelen zijn nodig om te zorgen dat er veel extra woningen kunnen worden gebouwd in Teteringen, zonder daarbij de verkeerssituatie te laten verslechteren?
3. Wat is er al gebeurd met de moties die zijn ingediend om de situatie bij de Oosterhoutseweg te verbeteren?
4. Is het college het met de VVD en PvdA eens dat maatregelen noodzakelijk zijn om de verkeerssituatie op de Oosterhoutseweg te verbeteren?
5. Wat heeft het college de afgelopen jaren gedaan richting het rijk om de verbreding van de A27 te versnellen?
6. Is het college bereid om, nu in het regeerakkoord meer geld voor asfalt is gereserveerd, de lobby voor het snel verbreden van de A27 te intensiveren?