Veilig verkeer Breda

Door Rob Sips op 27 augustus 2017

Recent heeft de ANWB een manifest over verkeersveiligheid uitgebracht. De constateringen en aanbevelingen uit het manifest zijn aanleiding voor de PvdA Breda om raadsvragen te stellen over de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van onze Bredase wegen. Op 17 september is het antwoord van het college toegevoegd.

In het ANWB-ledenblad de Kampioen van juni 2017 signaleert hoofddirecteur Frits van Bruggen dat er sinds twee jaar sprake is van een forse toename van het aantal verkeersslachtoffers in het verkeer. De ANWB vindt dat onacceptabel en heeft daartoe een manifest opgesteld. In het manifest constateert de ANWB dat een groot aantal verkeersslachtoffers in 2015 vielen op 50 km/h wegen.

Twintig jaar geleden werd het Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer gelanceerd. Het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) heeft de principes van Duurzaam Veilig vertaald naar concrete adviezen ten aanzien van de inrichting van wegen. PvdA Breda constateert dat nog veel wegen niet voldoen aan deze richtlijnen. Redenen om de volgende vragen aan het college te stellen:
1.Bent u bekend met de constateringen en aanbevelingen uit het manifest van de ANWB? En zo ja, gaat u deze aanbevelingen opvolgen en op welke wijze?
2.Werken wij in Breda gericht aan het verkeersveiliger maken van onze straten en wegen? Hanteren we daarbij de principes van Duurzaam Veilig en de ontwerpadviezen van het CROW? En zo nee, waarom niet?
3.Kunt u aangeven hoeveel wegvakken van 50 km/h niet zijn ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig en dus niet voldoen aan de ontwerpadviezen van het CROW? Zo nee kunt u een indicatie geven van het aantal wegvakken? Kunt u ook aangeven waarom deze wegvakken (nog) niet voldoen?
4.Kunt u aangeven op welke termijn de verschillende nog niet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilige 50 km/h wegen verkeersveilig zijn ingericht?
5.Kunt u aangeven welke (extra) infrastructurele en andere maatregelen (aanvullend op Duurzaam Veilig) de gemeente neemt ten behoeve van de verkeersveiligheid in Breda?

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips