Door Erwin Hoek op 9 mei 2019

Schuldenaanpak Breda effectief genoeg?

Dankzij de aantrekkende economie gaat het in Breda met de meeste inwoners steeds beter! Onderzoekscijfers tonen aan dat steeds meer inwoners een betaalde baan vinden en minder armoede lijken te ervaren. Naast dat positieve nieuws blijft er in Nederland een groep mensen die niet mee kunnen komen, waaronder inwoners met (onoplosbare) schulden. Dat blijkt ook uit de uitzending van De Monitor van KRO-NCRV;

In het krantenartikel met de kop ‘Geen afname aantal mensen met schulden’ van BN de Stem van zaterdag 4 mei 2019 lezen we, dat volgens het IMW, het aantal mensen met problematische schulden in Breda niet afneemt ondanks de economische groei.

Deze uitzending en het krantenartikel riepen bij onze Arjen van Drunen en Erwin Hoek de nodige vragen op, die ze stelden aan het College van B&W:

  • Bent u bekend met deze uitzending en het krantenartikel?
  • In de uitzending van De Monitor werd gesuggereerd dat het aantal mensen in de schuldsanering stokt. Ziet u in Breda de afgelopen jaren ook een afname van mensen in de schuldhulpverlening en zo ja, waar verklaart u die afname door?
  • Hoe verhoudt zich het aantal afwijzingen t.o.v. het aantal aanvragen?
  • Wat zijn in Breda de regels/voorwaarden om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldhulpverlening? En zijn die regels de afgelopen jaren aangepast, en zo ja hoe?

Één van de problemen die in De Monitor aan de kaak wordt gesteld is de doorlooptijd van aanvraag tot toelating in de schuldverlening tot de daadwerkelijke toelating. Dat heeft er onder andere mee te maken dat je pas in aanmerking komt voor schuldhulpverlening als er minimaal 1 schuldeiser geen betalingsregeling wil treffen. Dat achterhalen kost de nodige tijd en in die tijd lopen de schulden vaak op, omdat je te maken hebt met eventuele boetes voor het niet betalen van schulden, juridische kosten en deurwaarderskosten.

  • Wat is in Breda de omlooptijd van aanvraag tot toelating tot de daadwerkelijke toelating?
  • En hoe kijkt u naar de mogelijkheid om de termijn hiervoor – in onze eigen regelgeving (bijvoorbeeld in een verordening) – te maximeren op een half jaar?

In de uitzending van De Monitor wordt gesuggereerd dat veel mensen schuldhulpverlening aanvragen voor relatief kleine, maar tegelijkertijd uitzichtloze schulden.

  • Herkent u dit beeld? En heeft u de cijfers van de omvang van de gemiddelde schuldenlast – van mensen die schuldhulpverlening aanvragen – in 2017 en 2018? Zo ja, kunt u ons die geven?
  • Hoe groot is het aantal ‘ZZP ’ers’ dat een beroep doet op de schuldhulpverlening?
  • Bent u bereid om het effectief en snel aanpakken van schulden ook een plek te geven in het nog te maken nieuwe beleidskader armoede en schulden?

De antwoorden van het College zijn op 3 juni toegevoegd.

 

Erwin Hoek

Erwin Hoek

Erwin is de verpersoonlijking van de wil om naast en met de mensen in buurten en wijken op te komen voor bestaanszekerheid en leefbaarheid. Veel mensen kennen Erwin al want hij loopt al jaren rond en laat zich in allerlei gremia zien van gemeenteraad, buurtplatform, armoedeambassadeur tot thematafel. Hij is zeer actief bij veel maatschappelijke

Meer over Erwin Hoek