Door Younes Nahnahi op 31 januari 2022

Schrap de zoektermijn voor kwetsbare jongeren!

In Tilburg wordt bij de aanvraag van een uitkering onderscheid gemaakt tussen kansrijke en kansarme werkloze jongeren. Voor jongeren met een kleinere kans op werk wordt in Tilburg de zoektermijn niet toegepast. De zoektermijn is een in de participatiewet opgenomen termijn van vier weken waarin de aanvrager van een uitkering zelfstandig naar werk moet zoeken voordat hij/zij in aanmerking komt voor een uitkering. Samen met D66 stelde Younes het college vragen over deze aanpak.

Met veel belangstelling heeft PvdA Breda kennisgenomen van het nieuws over de zoektermijn voor jongere uitkeringsaanvragers uit de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg heeft geconstateerd dat de coronamaatregelen impact hebben op kwetsbare jongeren in hun zoektocht naar werk. Eerder besloot de gemeente daarom om de zoektermijn voor kwetsbare jongeren tussen de 18 en 27 jaar te laten vervallen. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 1 juni 2022 omdat blijkt dat voor veel ‘’kwetsbare’’ jongeren het lastig is om binnen 4 weken werk te vinden, zeker nu de lockdowns achtereenvolgens de horeca en detailhandel hebben geraakt. Dit zijn juist de sectoren waar kwetsbare jongeren normaal gesproken meer kans op werk maken.

Participatiewet
De zoektermijn van vier weken staat in de participatiewet. Het heeft tot doel jongeren extra te stimuleren om zelf werk te zoeken, dan wel terug naar school te gaan. Voor zelfredzame jongeren, met een diploma waarmee ze werk kunnen vinden en/of jongeren die recente werkervaring hebben, kan de zoektermijn een stok achter de deur zijn om direct aan het werk te gaan. Denk hierbij aan sectoren waar veel vraag is naar personeel zoals de zorg, logistiek, techniek en het onderwijs. Maar de wet kent geen onderscheid tussen kwetsbare- en niet kwetsbare jongeren. Het is voor de gemeente niet toegestaan om structureel voor alle jongeren de zoektermijn op te heffen. Daarom kiest gemeente Tilburg ervoor om een nieuw beleid te maken voor kwetsbare jongeren, de zoektermijn komt dan te vervallen en er wordt meteen maatwerk geboden. Omdat deze doelgroep een grotere kans heeft op problemen op meerdere gebieden, zoals opleiding, werk, wonen, financiën of psychische gezondheid, wil de gemeente snel in kunnen spelen op de persoonlijke situatie van deze jongeren en maatwerk leveren. Een zoektermijn van 4 weken zou deze jongeren op achterstand zetten.

In het kader van goed voorbeeld doet goed volgen, hebben we naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen aan het college:
1) Bent u als college op de hoogte van dit nieuwe beleid van uw collega wethouder in Tilburg? Zo ja, wat is uw eerste reactie hierop?
2) Aangezien de problematiek met kwetsbare jongeren in Breda nagenoeg identiek is aan die van Tilburg, zou u ook in Breda willen overwegen om dit beleid toe te passen?
3) Denkt u dat het laten vervallen van zoektermijn bij kwetsbare jongeren, de gemeentelijke dienstverlening doelgerichter maakt en dat dit ten goede komt van deze doelgroep?
4) Zou het college willen onderzoeken of een dergelijke aanpassing van het beleid met betrekking tot het niet toepassen van zoektermijn bij kwetsbare jongeren ook in Breda mogelijk is ?

Op 14 februari is het antwoord van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi