Scherp omgevingsvisie aan

Door Rob Sips op 15 juni 2021

Op 27 mei hebben alle gemeenteraadsfracties hun zienswijze gegeven op het ontwerp van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie verwoordt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Breda. De PvdA-fractie pleit voor meer betaalbare woningen; extra aandacht voor gezondheid; minder verschil tussen arm en rijk; het vitaal houden van dorpen en wijken  en voldoende aandacht voor tegenruimte!

De zienswijze van de PvdA Breda op het ontwerp omgevingsvisie bestaat uit de volgende onderdelen:

De PvdA wil een kwalitatieve en complete stad

De PvdA vindt dat Breda vooral een kwalitatieve en complete stad zou moeten zijn: Een stad waar je met elke portemonnee kan wonen. Een stad waar voldoende  werkgelegenheid is en waar het prettig toeven is. Een gezonde stad met voldoende groen. Een stad waar op alle fronten wordt gewerkt aan rechtvaardigheid, gezondheid en het bieden van kansen. Deze principes vinden we terug in de omgevingsvisie.

Organiseer voldoende tegenruimte

De omgevingsvisie spreekt over nieuwe gebieden met een hoogstedelijk karakter. Wat de PvdA-fractie betreft kan dat best op geselecteerde plekken, maar we moeten oog blijven houden voor de eigen identiteit van Breda. Breda is nu een fijne woonstad en dat moet in de toekomst ook zo blijven. De PvdA-fractie wil niet dat Breda een tweede Rotterdam wordt, maar op een aantal plekken kan een meer hoogstedelijk karakter best een mooie toevoeging zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor groei en hoogstedelijkheid vormt voldoende ‘tegenruimte’: Er moet een goede balans blijven tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Als er nieuwe woningen gebouwd worden, investeer dan ook in groen en parken. Daarmee wordt de Bredaase eigenheid behouden en deze tegenruimte is ook van belang voor de gezondheid omdat het mogelijkheden biedt te recreëren in de buitenruimte. 

Koester wijken en dorpen, breng ze niet tot stilstand

De PvdA zet in op het vitaal houden van wijken en dorpen. Onze wijken en dorpen hebben allen eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten moeten we koesteren, in standhouden en waar mogelijk versterken. Nu landen te vaak de duurdere koopwoningen in de dorpen waardoor er voor de starters en senioren in het dorp geen plek is. Dat moet anders!  

Zorg voor een gezonde leefomgeving

Onze fractie vind het thema gezondheid onderbelicht in de omgevingsvisie. Om eerlijk te zijn hadden we daar meer van verwacht. Naast het bouwen aan groen, beweegruimte en beweegstructuren kunnen zaken die bijdragen aan (on)gezondheid ruimtelijk gereguleerd worden. De gemeente Helmond laat zien hoe  gezondheid in ruimtelijke plannen een plek kan krijgen. In Helmond heeft het stadsbestuur besloten geen nieuwe fastfoodvestigingen toe te staan. Dat zou in Breda ook moeten. De afgelopen jaren heeft gemeente Breda succesvol geïnvesteerd in het JOGG (Jongeren op gezond gewicht) –programma. De PvdA-fractie zou een aanvullende stap willen zetten. Wat ons betreft zou ook in Breda de inzet moeten zijn om geen extra fastfoodvestigingen mogelijk te maken.

Creatie en behoud van werkgelegenheid maken de stad compleet

Onze fractie heeft de zorg dat in Breda voldoende werkgelegenheid aanwezig is, komt en blijft. We constateren dat de omgevingsvisie uitgaat van handhaving van 110.000 banen. Van onze fractie mag dat ambitieuzer. In de omgevingsvisie wordt de relatie gelegd tussen die 110.000 banen en de aanleg van 100 hectare bedrijventerrein. De aanleg van 100 hectare bedrijventerrein is wat ons betreft slechts een richtcijfer. Het stadsbestuur geeft aan dat volgens de huidige berekeningen de aanleg van 100 hectare nodig is als garantie voor voldoende banen. De PvdA-fractie heeft liever meer banen en minder bedrijventerrein. Wij willen dat Breda zich richt op arbeidsintensieve bedrijvigheid of op bedrijvigheid die veel arbeidsintensieve ondersteuning nodig heeft.

Verklein welvaartsverschillen tussen wijken

Onze fractie juicht het toe dat in de omgevingsvisie aandacht wordt gegeven aan segregatie. Het is een eerste stap, maar in een vervolgversie mag de aanpak van segregatie er steviger. De aanpak blijft nu nog erg vaag. Juist dit punt verdient concretisering. Veranker (nog meer dan nu het geval is) in de omgevingsvisie  de inzet van Verbeter Breda. 

Wat de PvdA-fractie betreft mogen er binnen de gemeente best verschillende woongebieden voorkomen, maar die mogen nooit worden teruggevoerd op kansarm en/of -rijk. De PvdA wil het ontstaan van rijkere en armere wijken tegengaan en vraagt om instrumenten te ontwikkelen die segregatie tegengaan. Zet  bestaande instrumenten gerichter in en neem deze ambitie prominenter op in de omgevingsvisie. 

Bouw voldoende woningen passend bij ieders portemonnee

Het laatste punt voor onze fractie is het punt van voldoende woningen voor elke portemonnee. We worstelen met de stelling in de Omgevingsvisie dat de helft van de nieuwe woningen betaalbaar is. Wat betekent dat concreet? Is die andere 50% dan onbetaalbaar? We willen bouwen voor de vraag en niemand zit op een onbetaalbare woning te wachten. Met de huidige definitie komt volgens de PvdA-fractie de bouwambitie niet uit de verf. 

Momenteel worden er te weinig betaalbare woningen gebouwd. In Breda heeft het college gebiedsprofielen opgesteld. Deze profielen moeten sturing geven aan het aanbod van betaalbare woningen. In de praktijk merken we dat er veel te weinig betaalbare woningen worden aangeboden en dat van de gebiedsprofielensystematiek te vaak niet wordt toegepast. De PvdA-fractie wil dat Breda een stad is waarbij voldoende aanbod is in elke prijscategorie en waarbij met het nieuwe aanbod segregatie tegengegaan wordt.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips