Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling

Door Arjen van Drunen op 19 maart 2019

De afgelopen jaren heeft de gemeente bij het begeleiden van mensen uit de bijstand gefocust op de mensen die nog maar relatief kort in de bijstand zitten. Reden daarvoor was dat deze groep sneller naar werk te begeleiden is. De PvdA vindt dat het tijd wordt om nu – de economie aantrekt – de hele groep bijstandsgerechtigden te gaan helpen en met hen gesprekken aan te gaan over wat zij kunnen en willen. Want in Breda doet iedereen er toe, en schrijven we niemand af!

Door het voorliggende voorstel inclusief de hieronder beschreven aanpassingen komen we eindelijk weer bij mensen achter de voordeur om met hen het gesprek te voeren over hun persoonlijke ontwikkeling. Dat volgens het motto: Iedereen hoort erbij en wil graag – naar eigen inzicht – een maatschappelijke bijdrage leveren. Dan wel in de vorm van mantelzorg, dan wel in de vorm van het volgen van cursussen of het doen van vrijwilligerswerk.

Onderzoek heeft aangetoond dat het welbevinden van mensen die een tegenprestatie leveren hoger is dan de groep die geen tegenprestatie levert. Het welbevinden van mensen in de bijstand is voor de PvdA van groot belang en met onderstaande verbetervoorstellen i.c.m. het voorliggende stuk, willen we werken aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen in de bijstand.

De Bredase politieke partijen VVD, D66, PvdA, 50PLUS en Breda ’97 willen het voorstel over de tegenprestatie verder verbeteren. Zij hebben zes concrete verbetervoorstellen die zij uiteindelijk zullen vertalen in een amendement. Deze voorstellen zijn – mede naar aanleiding van de discussie in de stad en de raad –  tot stand gekomen. De verbetervoorstellen maken van de tegenprestatie een echt Bredaas verhaal.

De verbetervoorstellen (in willekeurige volgorde) zijn:

  • In het voorstel over de tegenprestatie wordt ’20 uur’ genoemd. De partijen zijn overeen gekomen dat daar ‘maximaal 20 uur’ van wordt gemaakt. Door deze toevoeging creëren we meer duidelijkheid voor diegene die de tegenprestatie gaan vervullen. Uiteraard zullen we iemand die meer dan 20 uur kan en wil doen, geen belemmeringen opleggen.
  • Structureel vrijwilligerswerk van substantiële omvang wordt wel aangemerkt als een vrijstelling voor een tegenprestatie. Het mag immers niet zo zijn dat iemand die al fors wat vrijwilligerswerk doet, dat verplicht voor een andere organisatie moet gaan doen.
  • Daarnaast passen we de passage over mantelzorg aan. We maken ervan dat verrichten van ‘’substantiële mantelzorg wel een vrijstelling van een tegenprestatie kan zijn.’’ We willen niet dat mensen die echt substantiële mantelzorg leveren daarmee gaan stoppen, omdat ze een tegenprestatie gaan leveren. Dat zou niet goed zijn voor zowel de mantelzorg als diegene die mantelzorg ontvangt.
  • In het huidige voorstel staat: ‘’Er wordt altijd gekeken naar persoonlijke omstandigheden.’’ De maatwerkgedachte willen we echter nog wat explicieter maken door daaraan toe te voegen: ‘’We kiezen altijd voor maatwerk.’’
  • De voorgestelde verordening focust op de groep die langer dan vijf jaar in de bijstand zit. Wij willen echter niemand buiten de boot laten vallen en daarom voegen we een volgende passage toe: ‘’We beginnen met de groep langer dan 5 jaar. En we geven zo snel mogelijk ook kansen en mogelijkheden voor de groep tussen 2 en 5 jaar.’’
  • We willen niet dat mensen, die na zes maanden graag door willen met de tegenprestatie, daar verplicht mee moeten stoppen. Daarom willen we de volgende tekst toevoegen: ‘’Na afloop van de 6 maanden wordt bekeken of de activiteiten verlengd kunnen worden of dat de deelnemer meer kan, bijvoorbeeld het zetten van stappen richting werk.’’

Met bovenstaande verbetervoorstellen doen we naar onze mening recht aan de bedoeling van de verordening. Namelijk, Bredanaars ruimte en kansen bieden om te blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Aanstaande donderdag (21 maart) vindt het oordeelsvormende sessie plaats in het Bredaas beRaad.We hopen met de voorgestelde aanpassingen op breed draagvlak in de Bredase raad.  Maar belangrijker nog dan breed draagvlak in de Bredase raad, is draagvlak in de Bredase samenleving. De bovenstaande punten doen recht aan de inbreng die Bredanaars via mail, social media of in de raad gegeven hebben.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen