Door Younes Nahnahi op 15 februari 2021

Samen naar school

Om te leren samenleven is het van belang om samen naar school te gaan. Op basis van onderzoek van het SCP stelde burgerraadslid Younes Nahnahi het college vragen over het fysiek scheiden van leerlingen op basis van het onderwijstype dat zij volgen:

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft vorige week haar rapport “Samen of gescheiden naar
school” gepubliceerd, waarna diverse media in het land terecht veel aandacht aan dit onderwerp
hebben besteed. In dit 188 pagina’s tellende rapport gaat het SCP in op de maatschappelijke gevolgen van de sociale en fysieke scheiding in het onderwijs. Door vmbo, havo en vwo-leerlingen fysiek van elkaar te scheiden, werken we de segregatie en de tweedeling in het onderwijs in de hand en hierdoor wordt de afstand tussen verschillende groepen in de samenleving vergroot. Door het fysiek scheiden van
verschillende niveaus, leren jongeren niet meer omgaan met ‘’de ander’’. Ook geeft het SCP aan dat het in grote steden vaker voorkomt dat middelbare scholieren vaker op verschillende locaties les krijgen.

Hoewel het onderwijsbeleid een landelijk aangelegenheid is, adviseert het sociaal en cultureel
planbureau in haar rapport het volgende: “Gemeenten zouden een stimulerende rol kunnen spelen in het creëren van breder onderwijs; een gemeente zou in convenanten met schoolbesturen kunnen vastleggen op welke locaties welk aanbod passend is, mede gezien het overige aanbod in de gemeente. Via bekostigingsvoorwaarden zou dit proces ondersteund kunnen worden.”

Wellicht kan gemeente Breda samen met Building Breda op basis van bestaande samenwerking een
mooie doorbraak realiseren als het gaat om creëren van breder onderwijs. PvdA ziet dat de tweedeling in de maatschappij zich nadrukkelijk manifesteert op verschillende terreinen van wonen tot werken en van onderwijs tot sport. Onze stadsslogan is ‘Breda brengt het samen’. Daar willen we van jongs af aan op inzetten. We vinden het dan ook belangrijk dat onze jongeren ook in het onderwijs samen worden gebracht. Het samenleven leer je vooral door van jongs af aan leeftijdsgenoten met allerlei achtergronden te ontmoeten. Dit past ook bij onze Bredase ambities op het gebied van kansengelijkheid. We hebben hierover de volgende vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van het rapport “Samen of gescheiden naar school ” van het SCP? Zo ja, hoe kijkt u naar het rapport?
  2. Vindt u als college het ook belangrijk dat we de kansenongelijkheid in het onderwijs moeten bestrijden?
  3. In Brede scholen zijn verschillende onderwijsniveaus vertegenwoordigd. Hoeveel brede scholen kent Breda en hoeveel procent is dit van het totaal?
  4. Kunt u ons een beeld geven of Breda (procentueel) meer of minder brede scholen kent dan het landelijk gemiddelde en vergelijkbare steden?
  5. Bent u bereid om samen met het onderwijsveld het gesprek aan te gaan om te kijken hoe we samen bij kunnen dragen aan de ‘’brede school’’-gedachte?
  6. Ziet u in het kader van huisvestingsopgave een rol voor Building Breda in het creëren van breder onderwijs?
Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi