Door Rob Sips op 1 februari 2021

Zonnepanelen aan gevels en op carports

In de energie-transitie speelt zonne-energie in verstedelijkte gebieden een belangrijke rol. Burgerraadslid Joris Hoogbergen en raadslid Rob Sips merken op dat in Breda nog niet alle mogelijkheden benut worden. Zij stelden het college er de volgende vragen over.

Per 1 januari zijn de energienormen voor de bouw aanzienlijk strenger. Elk gebouw moet vanaf nu Bijna Energie Neutraal Gebouwd (BENG) worden . Zonne-energie is onmisbaar voor de energietransitie. In sommige delen van onze gemeente is weinig plek voor zonnepanelen. Als sprake is van hoogbouw of woningen met een klein dakoppervlak, bestaan er oplossingen om zonnepanelen aan de zijkant van woningen te plaatsen. De Volkskrant schrijft hierover: “Steeds vaker zal ook de gevel worden bekleed met zonnepanelen.” Panelen zijn beschikbaar in alle denkbare kleuren, wat het aangezicht ten goede komt. De PvdA is van mening dat het college de optie van panelen aan de zijkant van gebouwen serieus moet overwegen, ook voor bestaande gebouwen.

1. Deelt het college de opvatting van de PvdA dat panelen aan de zijkant van gebouwen een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie?
2. Ziet het college ook de extra kansen voor verticale zonnepanelen omdat de hoogbouwvisie uitgaat van hogere nieuwbouw binnen Breda?
3. Overweegt het college het plaatsen van panelen aan de zijkant van gebouwen toe te staan? Zo ja, waarom en in welke gevallen wel? Zo nee, waarom niet?

Ook zonnecarports kunnen dan uitkomst bieden. PvdA is er voorstander van dat je ook met je parkeerplaats zonne-energie op zou kunnen wekken. Zo zet je in op een dubbelfunctie. Alle bezitters van parkeerplaatsen, -terreinen en carports zouden op die manier een bijdrage kunnen leveren aan het opwekken van extra energie. Op deze wijze geven we parkeerplekken een belangrijke functie in de overgang naar duurzame energie en genereren we tegelijk extra inkomsten. Bovendien kun je zo je auto beschut parkeren. Per parkeerplaats produceren de zonnepanelen circa 1.800 kWh per jaar.
Binnen de gemeente Breda zijn veel kansen die momenteel onbenut zijn gelaten. Zo kunnen bij bijna alle bedrijven het parkeerterrein worden voorzien van zonne-carports. Ook bestaande carports bij woningen of openbare parkeerplaatsen kunnen van zonne-carports worden voorzien. Nog mooier zou het zijn als er grotere parkeervoorzieningen zoals op Breepark, bij de Makro, bij Alphabet Occasions of de parkeervoorziening aan de Driekoningenweg (ten westen van de Bredase Rugby Club) de zonne-carports of voorzieningen kunnen worden neergezet.
PvdA Breda ziet velerlei kansen voor andere plekken voor zonnepanelen dan alleen op daken van woningen binnen Breda en we hopen dat het college deze ook ziet. Graag willen wij het college daarom de volgende vragen voorleggen:

4. Welke mogelijkheden voor het plaatsen van zonne-carports of zonnepanelen boven parkeerterreinen ziet u binnen onze gemeente?
De PvdA stelt voor onderscheid te maken tussen grote parkeervoorzieningen zoals genoemd in bovenstaande tekst, parkeervoorzieningen bij bedrijven (middelgroot tot 100 parkeerplaatsen) en kleinere parkeerplaatsen bij particulieren, bedrijven en in de openbare ruimte.
5. Kunt u een duiding geven van de haalbaarheid van de toepassing van de zonne-carports of zonnepanelen boven parkeerterreinen bij deze categorieën?
6. Bent u al in gesprek (geweest) met bedrijven over het plaatsen van zonnecarports/voorzieningen boven parkeerterreinen?
7. Welke belemmeringen zijn er om via zonne-carports of via zonnepanelen boven parkeerterreinen extra energie op te wekken? Hoe kunnen deze weg worden genomen?
8. Kunnen we een Bredaase standaard, qua uitstraling van de zonne-carports en panelen aan de zijkant van gebouwen ontwikkelen waarmee ondernemers, bewoners en ook de gemeente aan de slag kunnen?
9. Bent u het met ons eens dat verticale zonnepanelen en zonnepanelen boven parkeerplaatsen bijdragen aan het effectief benutten van de beschikbare binnenstedelijke ruimte? En dat deze oplossingen de voorkeur genieten boven grootschalige zonnevelden op mooie zichtlocaties?
10. Ziet u mogelijkheden voor het opstellen van een masterplan aan de slag met zonne-energie, aan en op gebouwen en boven parkeerplaatsen voor onze gemeente?

Op 1 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips