Door Henk van der Velde op 12 januari 2018

PvdA wil pop-up politiebureau

Naar aanleiding van de geweldsdelicten van afgelopen week, pleit de PvdA voor het inrichten van pop-up politiebureaus (zoals eerder in Breda-Noord) zodat meldingen van misstanden sneller gedaan kunnen worden en er slagvaardig opgetreden kan worden. Henk van der Velde stelde daartoe vragen aan het College. Op 31 januari zijn de antwoorden van het college ontvangen.

De schietpartijen in twee wijken en de inval en vondst van het lichaam van een overleden man in een derde wijk zorgen voor grote ongerustheid. Terecht noemt burgemeester Depla dit “schokkend en zorgwekkend”. En het is ook heel goed dat de burgemeester heeft besloten om twee woningen te sluiten. Daarmee laat Breda zien dat slagvaardig optreden nodig en mogelijk is. Het gaat er nu om dat dergelijk slagvaardig optreden ook wordt volgehouden en waar mogelijk wordt uitgebreid. Dan kunnen inwoners van Breda ervan op aan, dat de serieuze signalen die zij geven ook leiden to echte actie.

Het gaat er dus om  dat drempels voor het geven van signalen zo klein mogelijk worden gemaakt. In juli 2017 was er in Breda Noord een zogenaamd pop-up politiebureau dat daaraan bij droeg. Vanuit de wijk horen we positieve geluiden over het openstellen van dit flitsbureau. Gesprekken met de woningbouwcorporaties, zoals de burgemeester die wil voeren, kunnen bovendien de slagvaardigheid verder vergroten.

De PvdA fractie heeft in verband hiermee de volgende vragen aan het College;

  1. Bent u het met ons eens, dat het inrichten van het pop-up politiebureau zeer positief moet worden gewaardeerd, zoals wij vernamen vanuit Breda Noord?
  2. Heeft het pop-up politiebureau inderdaad bijgedragen aan signalering van misstanden, zoals overlast rond drugshandel vanuit woningen?
  3. Zo ja, is het College bereid om in overleg met de politie te bezien of het pop-up bureau herhaling kan krijgen, in Breda Noord of in andere wijken juist om overal te laten zien dat melden van misstanden gewenst is?
  4. Op welke manieren werken de politie en Breda aan het vergroten van de bereidheid tot het melden van misstanden? Is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het anoniem doen van meldingen genoeg bekend en zijn er voor die anonimiteit voldoende waarborgen?
  5. Is de burgemeester in zijn overleg met de woningcorporaties voornemens om te pleiten voor een buitengerechtelijke ontbinden van de huurovereenkomsten van de twee gesloten panden (op basis van het BW 7:231)?
  6. Hebben de woningcorporaties in hun huurovereenkomsten bepalingen die maken hebben dat het in bezit hebben van drugs (in de woning) een grond oplevert voor ontbinding van de huurovereenkomsten? En wat is overigens het beleid van de corporaties als er vermoedens zijn voor drugshandel en signalen van overlast?