Door Fractie op 23 oktober 2021

Omgevingsvisie Breda 2040: 250% aandacht voor starters en gezondheid

Tijdens de raadsvergadering van 21 oktober werd de omgevingsvisie Breda 2040 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De PvdA- fractie vroeg die avond om binnen anderhalf jaar 250 extra woningen voor starters te realiseren. Tevens vroeg fractievoorzitter Rob Sips om de mogelijkheden om in een straal van 250 meter rondom scholen het voedselaanbod gezonder te maken te inventariseren.

De omgevingsvisie verwoordt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Breda. Bij de bespreking van de concept-versie in het voorjaar pleitte de PvdA-fractie voor meer betaalbare woningen; extra aandacht voor gezondheid; minder verschil tussen arm en rijk; het vitaal houden van dorpen en wijken en voldoende aandacht voor tegenruimte (groene ruimte voor ontmoeting en ontspanning)! Mede dankzij de suggesties die de raad bij de bespreking van de conceptvisie deed, werd de definitieve versie van de omgevingsvisie op 21 oktober unaniem aangenomen. Tijdens deze avond werden in totaal 16 moties en 6 amendementen besproken. PvdA nam het initiatief voor twee moties.

PvdA Breda maakt zich zorgen voor een groep die klem zit op de woningmarkt, de starters. Onze woordvoerder Rob Sips is blij met alle inspanningen van het college die voorziet in woningbouw maar juist voor de starters is iets extra’s nodig. Starters zijn onevenredig vaak de dupe van het vastlopen van de huidige woningmarkt. Voor de starters is totaal geen perspectief om aan een woning te komen en daarom kwam Rob Sips namens PvdA en samen met diverse andere partijen met de motie ‘250 keer perspectief voor starters op de woningmarkt’. De breed aangenomen motie geeft het college de opdracht om binnen anderhalve jaar ten minste 250 starterswoningen te realiseren bij voorkeur op een terrein in of rondom het centrum van Breda en/of het centrum van de dorpen, door snelle procedures (tijdelijke bestemmingen) en slimme/goedkope bouwtechnieken (bijvoorbeeld prefabricage woningen) in te zetten.

Ook de motie ‘Gezonde voedselomgeving’ op initiatief van PvdA (en mede indieners Groenlinks en D66) is breed door de raad gesteund. De voedselomgeving wordt al decennia veel ongezonder en overgewicht onder kinderen en jongeren is een groot probleem. De motie ‘Gezonde voedselomgeving’ geeft het college de opdracht om in overleg te treden met scholen om uit te zoeken hoe er kan worden gezorgd dat er in een straal van 250 meter rondom scholen gezonder voedsel kan worden verkocht. Daarbij vragen we het stadsbestuur ook uit te zoeken hoe nieuwe fastfoodketens, snackbars en snoepwinkels kunnen worden geweerd. Het college kan daarbij een voorbeeld nemen aan diverse andere grote steden die hier al veel verder mee zijn. 

Naast het nemen van het initiatief voor de twee moties over perspectief voor starters en gezonde voedselomgeving dacht en schreef Rob Sips mee met diverse moties (die allemaal aangenomen zijn!) waarvan een andere partij de eerste indiener was:

Herstart het participatieproces Kemmelstede (D66, VVD, PvdA, 50+): 

Het doorlopen participatieproces voor de Kemmelstede verdient zeker geen schoonheidsprijs. De gehanteerde procesmatige en inhoudelijk uitgangspunten kloppen niet. Deze motie vraagt het college om dit proces geheel te herstarten en deze te doorlopen volgens de participatieleidraad. Met deze motie hopen wij uit te kunnen zien naar een mooi plan van de herontwikkeling van deze locatie, die in overleg en binnen de gestelde kwalitatieve kaders tot stand is gekomen. 

Wonen op de campus (SP en 7 andere partijen waaronder PvdA): 

Deze motie vraagt om samen van de kunst- en beroepsopleiders te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen om te komen tot het bouwen van studentenkamers op en rondom de campus.

Bavel in balans (VVD, D66, PvdA, 50+ en BredaBeslist): 

In de omgevingsvisie staat beschreven dat in Bavel de komende jaren veel zal veranderen, door nieuwe woningbouw, werklocaties, natuurontwikkeling en verduurzaming, uitbreiding van voorzieningen en aanpassing van de infrastructuur. Deze motie draagt het college op in de ontwikkelingen balans, samenhang en fasering aan te brengen en de raad jaarlijks te informeren over de integrale voortgang van de ontwikkelingen in Bavel.

Trek het laken van het verdozingsspook (VVD, D66, PvdA, 50+ en BredaBeslist): 

Er worden spookbeelden gemaakt over welke bedrijven zich kunnen vestigen op (nieuwe) werklocaties. Om dit te voorkomen zal bij de ontwikkeling van (nieuwe) werklocaties vooraf of in het bestemmingsplan duidelijk worden gemaakt welke bedrijvigheid wel of niet gewenst is op de locatie. 

Help de bewoners niet in de put (CDA, VVD en PvdA): 

De omgevingsvisie heeft een hoge ambitie met flinke opgave voor stedelijke ontwikkeling. Voorkomen moet worden dat de leefbaarheid in de totstandkoming de komende decennia constant onder druk komt te staan, daarom vraagt de motie om voor de realisatie van iedere grootstedelijke ambitie een realisatieplan op te stellen en de bereikbaarheid te borgen.

Push up’s, parken & picknickbanken (D66, VVD en PvdA):

Deze motie vraagt om invulling te geven aan groene veldjes en parken waar nu weinig te beleven valt. Bijvoorbeeld outdoor sportfaciliteiten, openbare schaaktafels, picknickbanken, eventueel kleinschalige (horeca) initiatieven maar ook door bijvoorbeeld plukroutes vorm te geven.

Doorpakken bij de Doelen (D66, VVD, PvdA, 50+ en BredaBeslist):

Deze motie roept het college op om in de eerste maanden van 2021 te komen met een uitwerkingsplan voor ‘De Nieuwe Doelen’ en parallel hieraan een verkenning uit te voeren naar de ontwikkeling van woningen op de huidige locatie van de Doelen.

Zet in op zonnedaken in plaats van zonneweiden (BredaBeslist en 6 partijen waaronder PvdA):

De gemeente moet stimuleren dat zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en kantoren worden gelegd. Eventueel kan daarna gekeken worden of op de taluds naast de snelwegen zonnepanelen kunnen worden gebouwd. Daarnaast moet er bij Tennet/Essent op aangedrongen worden dat hun infrastructuur op orde is en dat ze deze met spoed verzwaren. De motie verzoekt om een verhoogde inzet en hierover de raad te informeren. 

Fractie

Fractie

De Gemeenteraadsfractie van de PvdA telt sinds maart 2022 6 (burger)raadsleden. Zij zijn het gezicht van de PvdA naar buiten toe, naar de mensen in de wijken en buurten, naar de rest van de politiek en naar alle maatschappelijke organisaties in de stad. Er zijn twee burgerraadsleden, ter ondersteuning van de fractie. De fractie vergadert

Meer over Fractie