Door Rob Sips op 22 juni 2018

Meer grip op bewindvoering!

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Aan dit beschermingsbewind zitten kosten. Wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor de kosten van bewindvoering bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

In de afgelopen periode zijn er verschillende berichten naar buiten gekomen over de kwaliteit van bewindvoering. Verschillende gemeenten zetten inmiddels eigen bewindvoerders in. Dat is goedkoper en biedt beter zicht op het verloop, de kwaliteit en de uitstroom van het bewind.

Omdat de PvdA Breda het belangrijk vindt, dat mensen met financiële problemen of schulden zorgvuldig geholpen worden, stelden we – in aanvulling op eerdere vragen over dit onderwerp – samen met Groen Links, de SP en D66 de volgende vragen aan het College:

1. Herkent u zich in het beeld dat o.a. in de berichtgeving van de NOS wordt geschetst dat de kwaliteit van bewindvoering te wensen overlaat? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, waarop baseert u dat?

Het is aan de rechter om toe te zien op de kwaliteit van bewindvoering.
2. Heeft de rechtbank bewindvoerders in beeld die onvoldoende kwaliteit leveren? Zoja, heeft u hier contact over en kunt u aangeven wat u en de rechtbank met deze informatie doen?
3. Heeft u zelf een beeld van bewindvoerders, die onvoldoende kwaliteit leveren? Zo ja, wat doet u met deze kennis? En kunt u hierover informatie verstrekken aan de gemeenteraad?
4. Bent u voornemens om, eventueel in samenwerking met de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, te gaan werken met een zogenaamde ‘zwarte’ lijst van bewindvoerders om klanten zodoende te kunnen wijzen op frauduleuze bewindvoerders en niet-goed functionerende bewindvoerders? Zo nee, waarom niet?

Maar ook de branche van bewindvoerders is een belangrijke ingang om de kwaliteit te verhogen en de kosten daarmee te verlagen. Door samen te werken kan worden gekomen tot een pakket van mogelijkheden, van vrijwilligers die helpen bij budgetbeheer tot compleet overnemen van de hele financiële administratie door beschermingsbewindvoerders.
5. Is het college bereid om samen met de branche van bewindvoerders in gesprek te gaan over op- en afschalen en verschillende opties van budgetbeheren?
6. Ziet u verder nog andere mogelijkheden om zowel het kostenaspect als het kwaliteitsaspect rondom bewindvoering aan te pakken?

Lees hier de antwoorden van het college (ontvangen op 13 juli 2018).

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips