Door Arjen van Drunen op 24 februari 2020

Leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken

Naar aanleding van het rapport van de vereniging van woningcorporaties Aedes stelde Arjen van Drunen i.s.m. collega’s van VVD en D66 het college vragen over de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken.

Enkele weken geleden bracht Aedes (vereniging van woningcorporaties) het onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ uit. Uit het onderzoek blijkt dat de concentratie kwetsbare groepen in sociale huurwoningen is toegenomen. Doordat een groot deel van deze huurders een beperkte zelfredzaamheid heeft en geconcentreerd samenwonen, staat de samenredzaamheid onder druk. Daarnaast wordt in het onderzoek beschreven dat ook de overlast en onveiligheid in buurten met veel sociale huurwoningen verder is toegenomen.
De onderzoekers dragen meerdere maatschappelijke ontwikkelingen aan als verklaring voor het feit dat de concentratie van kwetsbare groepen en tegelijkertijd ook overlast en onveiligheid toenemen. De verklaringen en de aangedragen oplossingsrichtingen gaan over wonen, ruimtelijke ordening, zorg en veiligheid. Dit sluit aan bij de gedachtegang van de aanpak ‘Hoge Vucht brengt het Samen 2020-2030. Een sociaal sterk, duurzaam en veilige Hoge Vucht’ die PvdA Breda en D66 Breda op 20 februari 2019 gepresenteerd hebben.
Het rapport van Aedes gaat niet specifiek over Breda, maar verschillende zaken die de onderzoekers beschrijven zagen en zien we ook in Breda. Dat roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Hoe kijkt het college naar het rapport van Aedes? Ziet u net als ons de overeenkomsten tussen hetgeen de onderzoekers naar voren brengen en de situatie in een aantal Bredase buurten?
  2. Ziet u – net als de onderzoekers – een toename van de concentratie kwetsbare groepen in buurten? Kunt u dit onderbouwen met cijfers?
  3. Ziet u – net als de onderzoekers – een toename van overlast en onveiligheid in de buurten waar de concentratie kwetsbare groepen hoger is?
  4. Welke mogelijke oplossingen ziet u om de samenredzaamheid in de Bredase buurten, waar meer kwetsbare groepen wonen en de overlast en onveiligheid groter is, te versterken?
  5. Kunt u een overzicht geven van de acties die u heeft uitgevoerd naar aanleiding van de motie ‘De Hoge Vucht versterken’?

In Breda werkt de gemeente intensief samen met de corporaties als het gaat om de wijkaanpak. Investeringen in leefbaarheid maken onderdeel uit van de prestatieafspraken en zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Wijkgericht werken in kwetsbare wijken en wijkveiligheid’. Zo maken de corporaties en de gemeente samen 7 miljoen vrij voor de wijkaanpak.

6. Hoe kijkt u naar de rol van de corporaties ten aanzien van de wijkaanpak en wat hebben de corporaties de afgelopen jaren gedaan om de problemen aan te pakken?
7. Hoe wordt met andere maatschappelijke partijen (zoals welzijnswerkers) die betrokken zijn bij de wijkaanpak samengewerkt? En wat heeft die samenwerking opgeleverd?

In het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ en de prestatieafspraken is afgesproken dat we werken aan evenwichtige wijken wat betreft de bevolkingssamenstelling en de woningvoorraad. Middels de gebiedsprofielen willen we ruimtelijke en sociale segregatie tegengaan.

8. Welke mogelijkheden ziet u om aan de hand van de gebiedsprofielen de wijkaanpak  te versterken?
9. Welke effecten verwacht u door middels de gebiedsprofielen de wijkaanpak te  versterken?

Eind vorig jaar heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de Kamerbrief ‘Gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid’ verstuurd. In de brief wordt beschreven dat verschillende onderzoeken aantonen dat een brede samenhangende inzet nodig is om leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken te verbeteren. In de brief wordt aangegeven dat de Rijksoverheid graag met gemeenten, maatschappelijke partners en kennisinstellingen wil werken aan een brede gebiedsgerichte aanpak voor deze buurten.

10. Welke mogelijkheden ziet het college om – eventueel samen met de Rijksoverheid (en bovengenoemde partijen) – verder te werken aan deze brede gebiedsgerichte aanpak?
11. Bent u voornemens om deze handreiking van de Rijksoverheid op te pakken en met hen (en bovengenoemde partijen) samen te werken aan deze brede gebiedsgerichte aanpak?

Op 25 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen