Door Joris Hoogbergen op 15 april 2019

Lachgas, geen grapje!

Het onlangs geïnstalleerde burgerraadslid Joris Hoogbergen stelde het college vragen over lachgas:

Geacht College,

Chronisch gebruik van lachgas leidt tot gezondheidsrisico’s, Novadic-Kentron heeft hier in een krantenartikel in BN De Stem van oktober 2018 op gewezen. Uit het krantenartikel, BN de Stem 27-3-2019 blijkt dat de gemeente Oosterhout een verbod uitvaardigt op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte als de volksgezondheid of veiligheid in het geding komt. Dit verbod is toegevoegd aan Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook heeft het Trimbos Instituut in 2018 een handreiking voor gemeenten en handhavers gemaakt om de verkoop en het gebruik van lachgas tegen te gaan.

De PvdA Breda vindt de Oosterhoutse aanpak interessant en is benieuwd hoe het college samen met maatschappelijke partners de verkoop en het gebruik van lachgas wil tegengaan.

  1. Is het college bekend met deze Oosterhoutse aanpak van lachgas en de handreiking van het Trimbos Instituut?
  2. Ziet het college risico’s voor de volksgezondheid in het gebruik van lachgas? En zo ja, welke risico’s ziet u dan?
  3. Indien het college gezondheidsrisico’s van overmatig lachgasgebruik ziet, wat wordt er momenteel ondernomen om deze risico’s tegen te gaan?
  4. Heeft u een goed beeld van de omvang van het gebruik van lachgas? Zo ja, wat is dat beeld? En zo nee, bent u bereid dit in kaart te brengen?
  5. In Oosterhout stimuleert de gemeente horecaondernemers te stoppen met de verkoop van lachgas. Heeft het college inzicht in de vraag of lachgas verkocht wordt in de horeca in Breda? Zo ja is de gemeente voornemens hier actie op te ondernemen?
  6. Er is geen wettelijk verbod op lachgas. Uit de handreiking van het Trimbos instituut blijkt dat het gebruik van lachgasgebruik het grootst is in de leeftijdscategorie van 15 tot 30 jaar. Is de gemeente voornemens om extra aandacht te schenken aan het voorkomen dat deze groep lachgas gaat gebruiken? Zo ja, hoe wilt u dat gaan doen?
  7. In Breda worden in wijken lege patronen van lachgas gevonden. Is de gemeente voornemens om net als in Oosterhout het gebruik van lachgas in de openbare ruimte aan banden te leggen? Zo ja, hoe wilt u dat gaan doen?
  8. Bent u, net als de gemeente Oosterhout, van mening dat een verbod op het gebruik van lachgas opnemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) uitkomst kan bieden?
  9. Het gebruik van lachgas is iets dat zich niet tot onze gemeentegrenzen beperkt. Is het college voornemens de aanpak en het monitoren van het gebruik van lachgas samen met de West-Brabantse gemeenten, bijvoorbeeld in GGD-verband, op te pakken?

De antwoorden van het college ontvingen we op 8 mei.

Joris Hoogbergen

Joris Hoogbergen

Joris is 34 jaar oud en woont samen met zijn vriendin en twee dochters in Westerpark. Hij werkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als burgerraadslid zorgde hij ervoor dat er aandacht kwam voor jongeren in coronatijd en een verbod op lachgas binnen de gemeente. Hij was van 2016-2019 voorzitter van de afdeling

Meer over Joris Hoogbergen