Impact coronacrisis op Bredase economie en werkgelegenheid?

Door Suzan Cornelissen op 18 augustus 2020

Afgelopen week kwam het CBS met een prognose voor de Nederlandse economische groei. Zoals waarschijnlijk bekend waren de cijfers schrikbarend. Met een economische krimp van 8.5% stevent de Nederlandse samenleving af op een recessie zoals we die zelfs in de economische crisis van 2008 niet hebben gezien. In de Economische Crisismonitor van de gemeente Breda stond dat werkgelegenheid in Breda waarschijnlijk gaat afnemen van 110.000 banen in 2019 naar circa 102.000 banen in 2020.

Suzan Cornelissen (woordvoerder Economische zaken) en fractievoorzitter Arjen van Drunen stelden het College vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor de Bredase economie en werkgelegenheid.

1. Wat is het meest actuele beeld van de Bredase economie en de Bredase werkgelegenheid?

De Partij van de Arbeid maakt zich nadrukkelijk zorgen over extra kwetsbare sectoren. De sectoren die extra hard worden geraakt door coronamaatregelen en bedrijven die (gedeeltelijk) leven van de toeristische en vrijetijdssector. Nu de burgemeester heeft aangekondigd dat inwoners van Antwerpen niet meer welkom zijn in Breda en Belgen wordt afgeraden om naar West-Brabant te komen, verliezen deze sectoren mogelijk meer omzet. Denk dan aan de horeca, maar ook de culturele sector.

Onderdeel van het maatregelenpakket dat het college in mei van dit jaar heeft aangekondigd en dat omarmd is door de raad was een ‘Integraal herstelplan toeristische en vrijetijdssector’ . Dat plan zou ontwikkeld worden door BredaMarketing. Het idee van het herstelplan was de bezoekerseconomie een extra boost te geven, zodat bedrijven en organisaties weer stappen vooruit konden maken. Nu het aantal besmettingen weer gegroeid is en er extra maatregelen zijn genomen, is mijn fractie nieuwsgierig wat de impact is op de toeristische en vrijetijdssector en wat er terecht is gekomen van het herstelplan. We hebben dan ook de volgende vragen:

2. Wat zijn de gevolgen voor de Bredase economie door de afname van het aantal Belgische toeristen?
3. In hoeverre is het herstelplan toeristische en vrijetijdssector tot uitvoering gekomen door de toegenomen aantal besmettingen en daaraan verbonden de extra maatregelen die getroffen zijn?
4. Welke acties zijn er uitgevoerd m.b.t. het herstelplan en wat heeft dit opgeleverd?

Tegelijkertijd is het door de Coronacrisis nogmaals pijnlijk duidelijk geworden dat er een tekort is aan werknemers in de zorg. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat de tekorten in deze sectoren opgelost worden en dat mensen aan het werk blijven. Daarom heeft de Partij van de Arbeid de volgende vragen:

5. Zijn er meer Bredanaars die dankzij Corona zich laten omscholen, bijvoorbeeld tot verpleegkundige?
6. Wat doet het College samen met andere organisaties om Bredanaars te helpen met omscholen, zodat de werkgelegenheid op peil blijft?
7. Hoe begeleidt het College Bredanaars die hun baan kwijt zijn geraakt naar nieuw werk? En hoe helpt u starters op de arbeidsmarkt – die het momenteel lastig hebben – naar werk?
8. Blijft het College bereid om ondanks een groeiend aantal werklozen, zich in te zetten om langdurig werklozen te begeleiden naar werk?

Tot slot ziet de Partij van de Arbeid ook lichtpuntjes in de huidige crisis. Zo viel afgelopen zaterdag in BN De Stem te lezen dat ruim 1.000 Bredanaars sinds de coronacrisis hun eigen bedrijf zijn begonnen . Mensen kiezen sinds het begin van de coronacrisis en masse voor ondernemen. In het artikel worden meerdere mogelijke oorzaken aangedragen. Zo wordt in het artikel beschreven dat er mensen in deze crisis juist kansen zien en daarom gaan ondernemen. Maar in een andere mogelijke verklaring is dat mensen een bedrijfje beginnen, omdat ze elders niet aan de bak komen. Dat zou ook de verklaring kunnen zijn voor het feit dat er relatief veel jongeren starten met ondernemen. Dat brengt de Partij van de Arbeid tot de laatste vragen:

9. Wat is uw verklaring voor de grote groei van het aantal ondernemers in Breda?
10. Wat doet het College – samen met een partij als de REWIN – om deze nieuwe ondernemers te ondersteunen?

Op 14 september 2020 is het antwoord van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen