Door Arjen van Drunen op 5 april 2019

Iedereen moet mee kunnen doen in Breda!

Gisteravond besprak de gemeenteraad de ‘Verordening tegenprestatie participatiewet.” Namens de PvdA fractie voerde fractievoorzitter Arjan van Drunen het woord en diende, zoals eerder aangekondigd, verbetervoorstellen voor het oorspronkelijke voorstel in. Hieronder de volledige inbreng van Arjen tijdens de debatraad:

“De afgelopen jaren heeft de gemeente Breda bij het begeleiden van mensen met een bijstandsuitkering gefocust op de groep die het makkelijkste aan het werk te helpen is. Mede door deze aanpak zijn tussen 2017 en 2018 zo’n 1000 mensen van een uitkering naar een baan gegaan en scoort Breda iets beter dan het landelijke gemiddelde als het gaat om het aantal mensen in een bijstandsuitkering.

Maar die focus op de mensen die snel uitstromen, heeft ook een keerzijde. Namelijk dat veel Bredanaars die wel willen, maar een steuntje in de rug nodig hebben, alle lange tijd geen of weinig ondersteuning hebben gehad bij het mee kunnen doen in de Bredase samenleving. Veel te lang heeft bij deze moeilijkere doelgroep geen klantmanager aan de deur gestaan. Dat terwijl in de bijstand zitten niet alleen draait om de zoektocht naar werk, maar vooral ook moet draaien om een zoektocht naar wie ben ik, wat wil ik en hoe kan ik mijn steentje bijdragen. Die vragen hangen heel erg samen met trots zijn op wie je bent en wat je doet.

Dat laatste zie je ook heel duidelijk uit het Rotterdamse onderzoek naar de tegenprestatie naar voren komen. Uit dat onderzoek blijkt en ik citeer: ‘’Met betrekking tot kwaliteit van leven, zelfverzekerdheid en sociale contacten kunnen we aantonen dat de tegenprestatiegroep de afgelopen twee jaar gelukkiger, zelfverzekerder en tevredener over de sociale contacten is geworden dan de controlegroep.’’

Tegelijkertijd is het eerlijke verhaal ook dat er geen significant verschil is tussen de tegenpresteerders en de controlegroep als het gaat om hun arbeidsmarktkansen. Dat is echter ook niet zo gek. De tegenprestatie is immers geen re-integratie, het is vooral een middel om eindelijk ook eens deze doelgroep te laten meedoen.

Meedoen kan op heel veel manieren. En jouw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren moeten uiteindelijk bepalen wat voor jou wel en niet werkt. Het voorliggende voorstel benoemt heel veel vormen van meedoen, van vrijwilligerswerk tot een training laaggeletterdheid en van schulden aanpakken tot sportenprogramma’s en het volgen van opleidingen. Dat is voor de PvdA echter nog niet voldoende. Mede daarom dienen wij samen met een aantal andere partijen een amendement in.

Met dit amendement willen we het voorstel op 6 punten verbeteren. En ik zal die punten nog even wat nader toelichten.

  1. In het amendement kiezen we voor maximaal 20 uur. Door deze toevoeging creëren we meer duidelijkheid voor diegene die de tegenprestatie gaan vervullen.
  2. Structureel vrijwilligerswerk van substantiële omvang wordt wel aangemerkt als een vrijstelling voor een tegenprestatie. Het mag immers niet zo zijn dat iemand die al fors wat vrijwilligerswerk doet, dat verplicht voor een andere organisatie moet gaan doen.
  3. Daarnaast passen we de passage over mantelzorg aan. We willen niet dat mensen die echt substantiële mantelzorg leveren daarmee gaan stoppen, omdat ze een tegenprestatie gaan leveren. Dat zou niet goed zijn voor zowel de mantelzorg als diegene die mantelzorg ontvangt.
  4. We willen de maatwerkgedachte nog meer centraal zetten.
  5. De voorgestelde verordening focust op de groep die langer dan vijf jaar in de bijstand zit. Wij willen echter niemand buiten de boot laten vallen en daarom willen we ook zo snel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden voor de groep tussen 2 en 5 jaar.
  6. Tevens willen we niet dat mensen, die na zes maanden graag door willen met de tegenprestatie, daar verplicht mee moeten stoppen.

Graag wil ik nog iets vertellen over de klantmanagers. Zij hebben de moeilijke, maar mooie taak om te kijken hoe elke afzonderlijke Bredanaar op zijn of haar manier het beste kan meedoen. In deze raadzaal hebben we de afgelopen maanden uitgebreid gediscussieerd over de passages in de verordening, maar uiteindelijk bepalen in mindere mate al die passages of dit een succes wordt. Het zijn namelijk onze klantmanagers die van doorslaggevend belang zijn en die de doelgroep echt kunnen helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Nogmaals, er wacht hen een moeilijke, maar mooie taak. Ik wil alle klantmanagers dan ook alvast heel veel succes wensen en ook bedanken voor al hetgeen zij nog gaan doen.”

Het amendement met de 6 verbetervoorstellen is unaniem aangenomen.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen