Door Rob Sips op 6 april 2021

Houtbouw dé oplossing voor Breda?

Bouwen, bouwen, bouwen is het motto om de gestagneerde woningmarkt vlot te trekken. Ook in Breda zijn op steeds meer plaatsen hijskranen te zien! Dat is goed nieuws. Bijna al die plannen zijn gebaseerd op traditionele woningbouw met veel staal en beton. Niet gek, want dat is al jaren de meest geijkte vorm van woningbouw en bouwen met staal en beton hebben we dan ook hard nodig om de woningnood te lijf te gaan.

Wel is het zo dat woningbouw waarin veel staal en beton wordt verwerkt, een hoge CO2-uitstoot kent. Zo bleek uit een recent rapport van de VN dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 10% van de CO2-uitstoot wereldwijd . Traditioneel bouwen draagt dus in negatieve zin bij aan de CO2-reductie die noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te behalen. In de media verschijnen steeds vaker positieve berichten over houtbouw. Recent besteedde het actualiteitenprogramma Nieuwsuur hier aandacht aan.

Houtbouw heeft veel voordelen t.o.v. het bouwen met beton en staal. Houten bouwmaterialen fungeren als CO2-opslag. In duurzaam beheerde bossen worden de bomen die geoogst worden, vervangen door nieuwe aanplant die tijdens de groei CO2 vastleggen. Een ander voordeel is dat bij houtbouw veel onderdelen prefab gerealiseerd worden. Daardoor kan sneller gebouwd worden, wat weer kostenbesparend werkt. En omdat bij houtbouw de fabricageprocessen deels te automatiseren zijn, zal het (toekomstige) tekort aan arbeidskrachten minder belemmerend zijn .

De hoofdreden dat houtbouw nog de uitzondering is, is gewenning . Onbekend maakt onbemind. Vooral bij hoogbouw is het aantal toepassingen van houtbouw schaars, terwijl je zelfs met hout de hoogte in kan. Hotel Jakarta in Amsterdam is daar een voorbeeld van .

Ook in Breda lijkt er vrijwel uitsluitend traditioneel gebouwd te worden. Houtbouw zou echter een bijdrage kunnen leveren om de woningnood sneller te lijf te gaan en om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom stelden Arjen van Drunen en Rob Sips namens de PvdA fractie de volgende vragen aan het College:

1. Deelt het college de visie dat houtbouw kan bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen?
2. Deelt u dat houtbouw kan bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, aangezien veel onderdelen prefab gerealiseerd kunnen worden?
3. Op welke schaal en hoe wordt in Breda houtbouw toegepast?
4. Wat is de reden dat houtbouw op dit moment nog niet veel wordt toegepast in Breda? Ziet u bepaalde obstakels voor houtbouw en indien dat het geval is, hoe zouden we die obstakels weg kunnen nemen?
5. Heeft het college concrete plannen om houtbouw te stimuleren? Zo ja, wat behelzen deze plannen en wanneer worden deze plannen uitgevoerd en wanneer worden de resultaten verwacht? Zo nee, is het college bereid om plannen te ontwikkelen om houtbouw te stimuleren? Zo, nee waarom niet?
6. Wat vindt het college van het idee om eventueel i.s.m. woningbouwcorporaties een prijsvraag uit te schrijven voor het realiseren van woningbouw m.b.v. houtbouw om meer bekendheid te geven aan deze bouwmethode?

Op 17 mei zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips