Door Arjen van Drunen op 4 juli 2020

De tweedeling aanpakken!

Donderdag 2 juli stond het Bredaas BeRaad in het teken van de financiële stand van zaken  van de gemeente Breda. Hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter Arjen van Drunen:

“Voorzitter, we bespreken vandaag de kaderbrief en de financiële brief. Wat de PvdA betreft zijn dat geen losstaande documenten. Onze ambities zijn immers onlosmakelijk verbonden met onze financiële slagkracht.

En laat ik met dat laatste beginnen. Het is fijn dat we in ieder geval voor een groot gedeelte van het coronamaatregelenpakket gecompenseerd gaan worden. Maar tegelijkertijd zijn we zeer kritisch op het feit dat het rijk niet doorpakt met het opplussen en herijken van het gemeentefonds. Het onderzoek om tot een eerlijker gemeentefonds te komen, was glashelder. De taken van grotere gemeenten staan in schril contrast tot het budget dat ze krijgen. Maar in plaats van door te pakken, heeft men de hete aardappel vakkundig voor zich uitgeschoven. Het is niet voor het eerst dat we negatief financieel geraakt worden door het rijk. Zo werd een aantal jaren geleden de opschalingskorting ingevoerd vanuit het idee dat gemeenten samengevoegd zouden worden en dat men daarom met minder geld uit zou kunnen. En raad eens: van de gemeentelijke samenvoeging kwam niets, maar de opschalingskorting bleef. Mijn fractie daagt u – met al dit in het achterhoofd – uit om een steviger signaal aan Den Haag te geven.

Wat betreft de structurele tekorten zien we dat je niet zomaar op een hoop kan gooien. Zo worden tekorten op de WMO vooral verklaard door de landelijke invoering van het abonnementstarief. En heeft het Rijk nog altijd geen structurele oplossing geboden voor de tekorten bij de jeugdhulp.

Wethouder Bos nodigde ons in de beeldvorming uit om antwoord te geven op de vraag hoe we aankijken tegen een eventueel niet sluitende meerjarenbegroting. Voorzitter, mijn fractie kan daarin helder zijn: Waar tekorten externe factoren hebben, mogen en moeten we dat ook durven benoemen. Maar waar tekorten Bredase factoren heeft, moet het college ook zelf doorpakken. Want alleen dan houden we ruimte om te investeren.

Voorzitter, Als mijn partij naar de toekomst kijkt, dan staat het aanpakken van de tweedeling voorop. Een tweedeling die zich eerder onder andere afspeelde boven en onder het spoor en die zich nu afspeelt boven en onder de Noordelijke Rondweg. En juist daarom zijn wij zo enthousiast over de herwaardering van de integrale en langjarige wijkaanpak. Nadat we vorig jaar de aanpak Breda-Noord op de agenda hebben gezet, krijgen we nu de unieke kans om geïnspireerd op de aanpak Rotterdam-Zuid – met steun van het Rijk – de wijk nog verder vooruit te helpen. Om dit concreter te maken zal mijn fractie volgende week met een motie komen. Een motie die oproept om stappen te zetten richting een Nationaal Programma Breda-Noord, waarbij we intensief met organisaties en inwoners inzetten op het verbeteren van het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en de woonkwaliteit (incl. veiligheid en vrije tijd) in de wijk.

Voorzitter, de V-gedachte maakt ons enthousiast. De verschillende opgaven binnen de V hangen nauw met elkaar samen. Zo hebben we hier heel veel hectare om betaalbare woningen toe te voegen, maar die woningen kunnen niet zonder, een toekomstbestendige Noordelijke Rondweg. De stadsvernieuwing 3.0 moet sociale en fysieke investeringen aan elkaar verbinden en moet ook een brug slaan tussen wijken. We horen graag hoe het college dit wil gaan doen en zijn nieuwsgierig wanneer u ons meer kan vertellen over de Noordelijke Rondweg, de woningbouwontwikkelingen in dit deel van de stad en de langjarige en integrale wijkaanpak. “

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen