Door Rob Sips op 24 augustus 2020

Hoe spoort een geluidsmuur met een stad in een park?

N.a.v. een artikel in BN De Stem stelde Rob Sips het college vragen over de stenen geluidswal die de overlast van het spoor moet terugdringen.

Op 15 augustus stond in BN de stem een artikel over dat de trein langzaam verdwijnt uit het Bredase stadsbeeld. In het artikel wordt beschreven dat de treinen achter moderne geluidsschermen, praktisch onzichtbaar voor de stedeling, rijden. Prorail geeft aan dat de geluidsschermen nodig bleken en dat de bij de gekozen oplossingen rondom het spoor rekening is gehouden met de nieuwbouw van het station. Verderop in het stuk blijkt dat de architect van het station een grote invloed heeft gehad in het beeld van de gekozen schermen.

Onze fractie juicht toe dat er gekeken wordt naar geluidsoverlast vanwege het spoorlawaai en snapt dat daarvoor geluidsschermen moeten worden ingezet om de overlast te verkleinen. Het artikel lezende kregen we echter wel vragen bij de keuze van geluidsschermen. Het college heeft zich uitgesproken om voor 2030 van Breda de eerste Europese stad in een groen park te maken. Wij vragen ons af of een harde stenen wand door en langs je binnenstad past bij dit beeld. Onze fractie heeft de indruk dat de stenen geluidswal door onze inwoners als hard en stedelijk wordt ervaren. In het artikel in BN de stem van 15 augustus wordt het geluidsscherm langs het spoor zelfs getypeerd als ‘Berlijnse muur’.

Wij zijn benieuwd naar het oordeel van het college over het uiteindelijke resultaat van de gekozen geluidsschermen langs het spoor en we daarover hebben we de volgende vragen:

  1. Hoe beoordeelt u de ‘stenen’ geluidswand die van oost naar west door en langs het centrum van Breda loopt? Deelt u de mening dat deze als barrière door de stad loopt?
  2. In Venlo staat een mooi gebouw met enkel gevels van glas en groene begroeiing. Onze fractie is van mening dat dit beeld ook bij geluidswanden moet kunnen worden toegepast. We zien dat onder andere bij de overkluizing van de Terheijdenseweg wel enkele transparante delen zijn toegepast. Is destijds overwogen om meer delen van de geluidsschermen op een andere wijze uit te voeren, bijvoorbeeld door het inzetten van groene wanden en/of transparante delen?
  3. Kunt u aangeven hoe het beeld van de ‘stenen’ geluidswand (hard, stedelijk) aansluit bij onze keuze dat van Breda, de eerste Europese stad in een groen park wordt gemaakt?
  4. Kunt u zich voorstellen dat de bewoners de geluidsschermen ervaren als ‘Berlijnse muur’ en dat daarmee deze schermen als barrière wordt ervaren? Welke maatregelen kunnen we inzetten om deze beleving te verminderen en de barrière-werking te verkleinen?
  5. Kunt u aangeven welke (negatieve) bijdrage de stenen geluidswand heeft op de toenemende hittestress in Breda? Hoe beoordeelt u het duurzame karakter van de gekozen oplossing?

Zodra het college de vragen heeft beantwoord, zal hier een link geplaatst worden.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips