Door Rob Sips op 12 november 2021

Begroting 2022, de eerste van Rob en de laatste van deze raad.

Op donderdag 11 augustus behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2022. Tijdens de eerste termijn van de laatste begroting van deze raadsperiode sprak fractievoorzitter Rob Sips de onderstaande tekst uit. Alle door de PvdA ingediende moties behaalden een meerderheid en zijn dus aangenomen door de gemeenteraad. Complimenten daarvoor aan de fractieleden die dat samen voor elkaar kregen, want al wordt het debat gevoerd door de fractievoorzitter, de behandeling van de begroting is een echte team-effort!

Voorzitter, geachte aanwezigen en toeschouwers via de beeldbuis. Vanavond staat de begroting 2022 op het programma. De laatste begroting van deze periode. De periode met het adagium met lef en liefde. En ja ook dat vonden we terug in deze begroting. Lef door keuzes durven te maken. Keuzes die Breda vooruit helpen en Liefde die zich uit in een grote betrokkenheid bij de stad, de dorpen, inwoners en ondernemers. Dan gaat het om coronasteun voor onze dierbare ondernemers en VerbeterBreda, inspanningen om een ongedeelde stad te realiseren, de realisatie van een nieuw sportcentrum waar straks onze talenten zullen schitteren en de nieuwe doorstroomvoorziening.

Deze begroting is een bijzondere begroting voor mij. Ik heb al vele debatten gevoerd maar nog niet over het meest magische document van het jaar, de begroting. Ik hoop maar dat ik u allen kan meenemen in onze ideeën voor 2022. Ik heb de afgelopen jaren goed op de collegasprekers gelet en ik ga proberen hen te evenaren. Ik hoop in ieder geval te voldoen aan uw verwachtingen. Mijn betoog zal iets hebben van terugkijken, stilstaan bij en vooruitkijken. Ik doe dat aan de hand van de voor ons belangrijke waarden: eerlijk, zeker en vooruitgang.

De begroting laat een solide beeld zien. We staan er redelijk goed voor en dat komt mijn inziens doordat er de afgelopen jaren een robuust financieel beleid is gevoerd, conservatief waar dat moest maar ook oog voor investeringen in onze stad en de dorpen. Een groot winstpunt vinden wij het volkshuisvestingsfonds. Daarmee is een mooie stap gemaakt. Dit fonds zal zijn werk doen voor zowel duurzaamheid als voor specifieke wijken, namelijk Doornbos-Linie en de Hoge Vucht. Dit zijn wijken die wel een extra zetje kunnen gebruiken. Met dit fonds gaan we 1.500 woningen verduurzamen. Wij zien dit fonds als een belangrijk winstpunt uit deze periode.

De afgelopen tijd en ook deze begroting kan niet los worden gezien van Corona. Een wereldwereldwijde gezondheidscrisis die ook aan Breda niet voorbij gegaan is. Iedereen weet dat deze crisis nog niet voorbij is; we volgen allemaal de berichten van de laatste dagen. Weer zitten we met beperkingen, kunnen we niet doen wat we van plan waren en erger nog: mensen worden ziek of krijgen het emotioneel of financieel flink te verduren. Ik wil een compliment maken aan u allen die er met onze burgemeester en wethouders het afgelopen jaar in geslaagd zijn delen van zorgen weg te nemen, de boel niet in het spreekwoordelijke honderd hebben laten lopen en inwoners en ondernemers hebben bijgestaan. Gemakshalve verwijs ik naar het rekenkamerrapport waaruit dit blijkt. Ook compliment ik onze gemeenteraad die in deze bijzondere tijd constructief meedacht, zich flexibel en inlevend toonde. Raadsleden die altijd elkaar weten te vinden als het belangrijk is. Dat alles schept in ieder geval bij mij vertrouwen dat we ook deze periode op een goeie manier door zullen komen.

Een punt waar wij met z’n allen trots op mogen zijn is VerbeterBreda. Dat is iets wat in deze periode geinitieerd is. Het heeft het een naam, een goed gekozen titel. Maar een titel zegt natuurlijk niet alles. Vaak blijkt dat zonder geld ambities best lastig zijn. Wij zijn dan ook meer dan verheugd dat we zien dat er structureel geld is opgenomen voor dit programma. Geld waarmee echt aan de slag kan worden gegaan om ons doel te halen. En dat doel spreekt mij als sociaaldemocraat vanzelfsprekend erg aan. We zorgen ervoor dat we door deze extra impulsen de noordzijde van Breda op een hoger plan tillen en waarmee we het verschil met de rest van Breda niet verder vergroten maar verkleinen.

Goed dat er een klimaatbegroting is. Dat maakt veel duidelijk. Doelstellingen, ambities, richtingen, grafieken etc. Wat het ook duidelijk maakt is dat we achterlopen, dat we een inhaalslag moeten maken. Daar waar we nu voor een verstandige keuze route 2 kiezen willen we natuurlijk allemaal richting route 3. Dat is onze ambitie maar daarvoor hebben we de landelijke overheid nodig. En daar zit precies het ding bij klimaat: we hebben elkaar allemaal nodig. Het is wachten wat de onderhandelingstafel in Den Haag oplevert. Wij hebben, ondanks dat wij niet aan die tafel zitten, er op dit thema toch hoge verwachtingen van. Lokaal doen wij, maar ook andere partijen, zoveel als mogelijk wat we lokaal kunnen stimuleren. Gezamenlijk denken we mee, bereiden we voor, komen met regelingen. Zo zetten we in op stimuleringsregelingen voor onder andere zonnepanelen, groene daken en nog meer. We merken dat bij regelingen  huiseigenaren vaak een financieel voordeel brengt hetgeen hen extra stimuleert van de regeling gebruik te maken. Op zich is dat prima. Wij willen echter een lans breken voor huurders. Ook zij verdienen een voordeel als ze te maken krijgen met verduurzaming en daartoe dienen wij de motie ‘eerlijk verduurzamen corporatiewoningen’ in. Wij willen hierover graag het goede gesprek voeren.

Een heel ander plan op het gebied van duurzaamheid sluit aan bij hetgeen waar we in de praktijk al veel mee bezig zijn: Bredase ondernemers stimuleren duurzaam te ondernemen. Wij pleiten vanavond voor een actieplan. Breng alle goede dingen die we al doen samen; breng er lijn in; vul aan tot een volwaardig actieplan waar we mee de spreekwoordelijke boer op kunnen. Toon lef en durf te dromen. Het zou mooi zijn als dit de opmaat kan zijn naar het op de kaart zetten van Breda als duurzame stad. Breda als voorbeeld van duurzaam ondernemen. Dat is in ieder geval onze ambitie en daarom dienen we op dit punt een motie in. Een motie die oproept tot de volgende stap namelijk het opstellen van een concreet actieplan.

Ik kan in mijn betoog natuurlijk niet voorbijgaan aan het thema wonen. Onze partij staat voor een fatsoenlijke en voor elke portemonnee betaalbare woning. Bij de behandeling van de omgevingsvisie initieerden wij een motie om binnen een jaar 250 woningen voor starters te realiseren. Een groep die extra in de knel zit. Vanavond wil ik nog eens de oproep doen aan dit college maar ook alvast aan het volgende college: ga bouwen, bouwen, bouwen. We hebben de lat hoog gelegd in de omgevingsvisie, maar in ambities kun je – net als in gelul – niet wonen. Daarvoor is bouwen, bouwen, en bouwen nodig. Naast voldoende woningen voor onze stad moet je ook zorgen dat ze niet te duur worden. Het helpt daarbij niet als investeerders woningen opkopen om daarmee rendement te behalen. In dit geval heeft het een zeer ongewenst effect, namelijk het opdrijven van de marktprijs van woningen waardoor ‘gewoon’ wonen voor steeds meer inwoners een probleem wordt. Vanuit de rijksoverheid is er per 1 januari wetgeving die de gemeenten instrumenten geeft dit tegen te gaan. Om te stimuleren dat ook Breda deze instrumenten op een zo kort mogelijk tijdspad toepast, komen wij met de motie: Bescherm onze inwoners tegen opkopers van woningen.

Voorzitter, ik rond af. Wij dienen ook enkele moties die door andere partijen zijn geïnitieerd mede in. Ik vertrouw erop dat deze goed bij uw allen worden geïntroduceerd. Wij kijken met deze begroting uit naar een mooi 2022 in hopelijk goede gezondheid en in een solidair Breda. Een Breda die ook in 2022 voort gaat en waar eenieder trots op is.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips