Begroting 2019: Het gaat om meer dan alleen geld

9 november 2018

Donderdag 8 november stelde de gemeenteraad de begroting 2019 vast. Deze tekst sprak fractievoorzitter Arjen van Drunen uit tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling:

De begrotingsbehandeling is voor de PvdA fractie een mooi moment om de stip aan de horizon te bepalen. Ik hoor sommige van u denken. Dat heb je toch al gedaan aan de hand van je verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Dat klopt, maar dat ontslaat ons allen niet van de taak om continue te evalueren of we nog wel op de goede weg zijn. Je kunt immers pas een antwoord formuleren op de grootstedelijke problematiek als je een visie hebt op de stad en haar dorpen.

Maar wat is dat dan de goede kant opgaan? Voor mijn fractie is de goede kant opgaan: werken aan gemengde wijken en dorpen. In een gemengde stad en dorpen woont de bakfietsvader in dezelfde straat als die schreeuwende voetbalmoeder. En in diezelfde gemengde wijken en dorpen komen de gesluierde hoogleraar en de buschauffeuse elkaar tegen bij de kapper.

Mijn ouders zeiden vroeger altijd tegen mij: “Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.” Dus daarom moet jij alles opeten, Arjen, want dan ga je het vanzelf lekker vinden. Dat principe is ook toepasbaar op de gemengde stad. Als verschillende bevolkingsgroepen elkaar tegenkomen en leren kennen dan nemen de onderlinge vooroordelen vanzelf af. Ontmoeting is het startpunt van verbinding. En juist die verbindingen zijn nodig om verder te komen. Dan heb ik het niet alleen over de verbindingen in onze stad en dorpen, maar vooral ook hier in de raadzaal.

De coalitie van VVD, D66 en PvdA is het afgelopen voorjaar na gesprekken met alle partijen de verbinding aangegaan op drie hoofdonderwerpen en ik citeer regel 1 van de inleiding van de begroting: ‘’Passende zorg, meer werk en meer woningen. Dat is onze ambitie en daarop ligt de focus in deze begroting.’’ Einde citaat.

Dezelfde focus qua onderwerpen, zie ik in het programma ‘Echte liefde’ van CDA, GroenLinks en SP. Waarbij zij ook expliciet duurzaamheid aan dat rijtje onderwerpen toevoegen. Mijn fractie deelt dat duurzaamheid en vergroening van groot belang zijn. Omdat versteende gebieden zoveel mogelijk vergroend moeten worden en omdat de gemeente Breda zelf het goede voorbeeld moet geven op dit gebied, zal mijn fractie hierover een motie indienen.

Waarom hebben we gekozen voor zorg, werk en wonen?

  • Passende zorg, omdat we mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken te allen tijde dat steuntje moeten bieden. Daarnaast gelooft de PvdA Breda er van harte in dat het een vorm van beschaving is om goed om te gaan met de ouderen in je stad en dorpen.
  • Meer werk, omdat verheffing, voor jezelf kunnen zorgen en hogerop komen, begint bij het hebben van werk.
  • Meer betaalbare woningen, omdat de woningprijzen in Breda inmiddels zo absurd zijn, dat het niet eens meer ondenkbaar is dat als we niets doen, Breda alleen nog maar betaalbaar is voor bepaalde inkomensgroepen.

Laat ik eens wat dieper in de begroting duiken. Te beginnen bij de zorg. Mijn fractie maakt zich zorgen over de toegenomen zorgvraag en de daarmee samenhangende stijging van de zorgkosten. De scherpe financiële keuzes die we daardoor moeten maken zijn absoluut niet altijd makkelijk of leuk. Sterker nog, die gaan pijn doen.

Een beleidsveld waar in ieder geval scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden, is de jeugd. Wij hebben hoge verwachtingen van de transformatie van verblijfszorg naar ambulante zorg, maar begrijpen ook dat dat tijd en geld kost. Wat betreft het geld verwachten wij van het college dat zij ook naar Den Haag kijkt. Zo’n beetje alle G40 steden hebben een tekort op jeugd. Dan kan het toch niet dat het kabinet een ‘njet’ blijft verkopen.

Ook is het belangrijk dat we kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Medicaliseren we als samenleving niet gewoon te snel? Mijn fractie wil kiezen voor normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren. Natuurlijk moeten we goed op onze kinderen passen. Tegelijkertijd moeten we niet doorslaan in behoedzaamheid, want in een kindvriendelijke stad mogen kinderen op hun bek gaan.

De PvdA Breda is blij dat de menselijke maat voorop blijft staan in de zorg; dat we investeren in toegankelijkheid, respijtzorg, Bredaficaten, de WMO, laaggeletterdheid en het leren van de Nederlandse taal; de opvang van ongedocumenteerden en het werken aan een dementievriendelijke gemeente.

Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen is het daarom extra belangrijk dat het negatieve meerjarenperspectief van de jaren 2021 en 2022 in de voorjaarsnota 2019 niet wordt afgewenteld op het sociaal domein. We vinden het dan ook positief dat het college aangeeft dat dát niet de bedoeling is.

Binnen het sociaal domein is mijn fractie ook alert op de ontwikkelingen rond armoede en de tegenprestatie. Voor mijn partij staat voorop dat werk de beste manier om is mee te kunnen doen en om zekerheid te hebben in je leven. We moeten Bredanaars die even niet aan het werk zijn dan ook helpen om weer aan het werk te komen. Dat doen we o.a. door het gericht volgen van onderwijs ook te zien als een tegenprestatie; door te investeren in onze economie; door te kijken naar een aanpak om problematische schulden van inwoners weg te nemen en door te gaan werken met Bredaficaten. Mijn fractie heeft hoge verwachtingen van de voorstellen van het college, die zij in het eerste kwartaal van 2019 willen presenteren. Maar omdat wij zelf ook aan de voorkant al richting wil geven aan het beleidskader armoede, dienen wij vandaag op dat gebied ook een motie in.

Van de afzonderlijke onderdelen in het sociaal domein en onze economie naar citymarketing. Wij zijn van mening dat cultuur, citymarketing, evenementen en het verhaal van Breda nog onvoldoende in elkaar haken. Het is nog teveel een eilandjescultuur. Vlieg evenementen zoals BredaPhoto, Betoverend Breda en de Bevrijding van Breda nou niet alleen aan vanuit één deelgebied, maar ontwikkel een samenhangende aanpak. Zodat ook onze eigen inwoners trotser worden op datgene dat Breda te bieden heeft. Om dat te bewerkstelligen zullen wij ook een motie indienen.

Ten aanzien van het programma ‘aantrekkelijke woonstad’ is het voor mijn fractie essentieel dat de 1200 sociale huurwoningen en de 1800 woningen voor Bredanaars met een gezinsinkomen tot 45.000 euro niet louter en alleen verdeeld worden over lijn van noordoost-Breda naar zuidwest-Breda, waar al relatief veel sociale huurwoningen zijn. Dan gaan die schreeuwende voetbalmoeder en de bakfietsvader elkaar immers nooit ontmoeten.

Wat de PvdA Breda betreft gebruiken we de middelen voor onze kwetsbare wijken, openbare ruimte en ons woningbouwprogramma expliciet ook om de wijken die wel een upgrade kunnen gebruiken, een upgrade te geven. Daarnaast kunnen zaken als sport, cultuur en inzetten op preventieve veiligheid en brede scholen ook een rol spelen bij het upgraden van wijken. Zo gaan de buschauffeuse en de gesluierde hoogleraar elkaar niet alleen ontmoeten bij de kapper, maar ook bij de school van hun kinderen.

In de tweede termijn liet Arjen de volgende onderwerpen aan bod komen:

In maart 2018 presenteerde toenmalig wethouder Arbouw samen met de provincie het plan ‘Breda Markstad’. Achtergrond van het plan is om 124 hectare in het centrum van Breda te gaan transformeren. Het plan heeft als doel om binnenstedelijke locaties om te zetten in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, waarbij expliciet ruimte wordt gecreëerd voor het water in onze mooie stad. De PvdA verwacht dat dit plan een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economische, sociale, culturele, fysieke en ecologische kracht van onze stad. Daarom volgt de fractie de acties van het college op dit gebied nauwgezet. De omgevingsvisie kan een mooi instrument zijn om het plan ‘Breda Markstad’ versneld tot wasdom te laten komen.

In het bestuursakkoord is afgesproken dat Breda een voorbeeld wil zijn als het gaat om stadsdistributie. In de begroting is daarover niets terug te vinden, terwijl stadsdistributie een mooie bijdrage kan leveren aan de energietransitie en het verkeerluw maken van onze binnenstad. De PvdA-fractie hoopt niet dat het verder brengen van stadsdistributie langzaam naar de achtergrond verschuift en blijft graag op de hoogte van de vorderingen op dit dossier.

Van stadsdistributie naar distributie van stroom. Dat het de gemeente Breda is gelukt om een pilotstatus te verkrijgen voor het verkabelen van de 150kV verbinding door de wijken Haagse Beemden en Wisselaar wordt door de fractie als een mooi succes beschouwd.

Arjen sloot af met een opmerking over initiatieven in dorpen en wijken: “Voormalig wethouder Van Lunteren heeft een flinke kick-start gegeven aan zaken zoals wijkdeals, wijkplatforms, buurtrechten en Breda Begroot. De PvdA Breda vind het belangrijk om die lijn de komende jaren samen met u allen door te zetten. Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Effen maken we namelijk samen.”